statut_jpg

    BUCUREŞTI – 2021

ROMÂNIA

ASOCIAŢIA CADRELOR DE CHIMIE MILITARĂ ÎN REZERVĂ

ŞI ÎN RETRAGERE „COSTIN D. NENIŢESCU”

STATUTUL ASOCIAŢIEI CADRELOR DE CHIMIE MILITARĂ

ÎN REZERVĂ ŞI ÎN RETRAGERE

 1. PRINCIPII GENERALE

Art. 1- Asociaţia Cadrelor* de Chimie Militară în Rezervă şi în Retragere – denumită prescurtat A.C.Ch.M.R.R. „C.D.Neniţescu” – este persoană juridică română de drept privat, fără scop patrimonial, independentă, democratică, apolitică, nonprofit şi deschisă, care cuprinde cadrele de chimie militară/apărare CBRN şi de alte specialităţi care au lucrat în structuri militare de profil, aflate în rezervă sau în retragere.

Art. 2- Deviza Asociaţiei este „PATRIE-ONOARE-DEMNITATE”

Art. 3- Asociaţia Cadrelor de Chimie Militară/Apărare C.B.R.N.** în Rezervă şi în Retragere funcţionează sub patronajul Ministerului Apărării Naţionale, afiliată la Asociaţia Naţională a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere „Alexandru Ioan Cuza” (A.N.C.M.R.R.).

Art. 4- (1) A.C.Ch.M.R.R. este persoană juridică de drept privat si reprezintă interesele membrilor Asociatiei în relatiile cu institutiile centrale si locale ale puterii de stat precum si cu alte institutii si organizatii.

(2) Sediul Asociaţiei este în Bucureşti, Şoseaua Olteniţei nr.225 Sector 4.

(3) Durata de funcţionare a Asociaţiei este nedeterminată.

Art. 5- Asociaţia nu este angajată politic şi nu desfăşoară activităţi în favoarea unui partid sau organizaţie politică. Poate însă solicita susţinerea acestora în iniţierea sau promovarea unor acte normative si acţiuni în sprijinul membrilor asociaţiei.

Art. 6- SCOPUL ŞI OBIECTIVELE ASOCIAŢIEI.

6.1. Realizarea unei legături strânse cu cadrele active din arma „Apărare C.B.R.N.”, cu structura de specialitate din Statul Major al Apărării (S.M.Ap.), cu unităţile de apărare C.B.R.N., care să influenţeze creşterea capacităţii de apărare a României şi întărirea armatei, pregătirea cadrelor militare aflate în rezervă şi în retragere în vederea participării lor, la nevoie, în mod activ la apărarea independenţei, suveranităţii şi integrităţii teritoriale a României;

*Prin cadre de chimie militară se înţeleg generalii, ofiţerii, maiştri militari, subofiţerii soldatii si gradatii profesionisti,militarii angajati pe baza de contract,preotii militari şi civilii care au muncit în unităţile de profil din Armată sau în alte compartimente de specialitate din economia naţională care se asociază în mod voluntar, doresc şi pot îndeplini cerinţele prezentului statut.

**Apărare chimică, biologică, radiologică şi nucleară.

6.2. Menţinerea legăturii cu structurile centrale şi teritoriale ale Ministerului Apărării Naţionale;

6.3. Cunoaşterea istoriei armei şi a noilor înfăptuiri în domeniul acesteia.

6.4. Organizarea, susţinerea şi promovarea unor acţiuni şi măsuri care au drept scop educarea tineretului în spiritul dragostei faţă de patrie, de trecutul glorios al poporului român şi de tradiţiile Armatei şi armei.

6.5. Contribuţia la dezvoltarea gândirii militare româneşti prin elaborarea de studii şi participarea la dezbateri pe teme de doctrină şi strategie militară; stimularea studiilor şi cercetării ştiinţifice în domeniul chimiei militare/apărare C.B.R.N. prin diplome şi alte mijloace.

6.6. Acţionarea permanentă, cu sprijinul Ministerului Apărării Naţionale, pentru protecţia socială a cadrelor militare pensionate, asigurarea condiţiilor pentru o viaţă demnă, decentă, în concordanţă cu importanţa socială, răspunderile şi privaţiunile serviciului militar (pensii corespunzătoare, asistenţă medicală şi medicamente, acces în sanatorii, case de odihnă şi tratament administrate de minister, facilităţi la transportul C.F.R. etc.).

6.7. Vizitarea periodică, cu sprijinul structurii de „Apărare C.B.R.N.” din Statul Major al Apărării – a unor unităţi de profil în scopul cunoaşterii transformărilor şi modernizărilor ce au loc  cu ocazia sărbătoririi aniversărilor: ”Ziua Trupelor de Apărare C.B.R.N. şi a „Zilelor înfiinţării unităţilor de apărare C.B.R.N.etc.

6.8. Menţinerea unei legături strânse cu Asociaţia Naţională a  Veteranilor de Război şi cu A.N.C.M.R.R. pentru corelarea unor activităţi comune legate de trecutul istoric al armatei, cinstirea eroilor patriei etc.

6.9. Sprijinirea membrilor asociaţiei în probleme ce privesc drepturile şi obligaţiile cetăţeneşti ale acestora.

6.10. Realizarea, în colaborare cu organele de resort din Ministerul Apărării Naţionale, din A.N.C.M.R.R. şi cu Asociaţia Naţională a Veteranilor de Război, a unor legături cu ofiţeri din chimia militară/apărare C.B.R.N. în rezervă din alte state, pentru schimbul de informaţii, vizitarea unor muzee sau locuri istorice.

________________________________________________________________________

6.11. Organizarea de excursii, în ţară şi străinătate, la obiective sau pe trasee turistice, pentru petrecerea în mod plăcut a timpului liber.

6.12. Participarea la întrajutorarea pensionarilor din chimia militară/apărarea C.B:R.N. care  au ajuns la o vârstă înaintată şi nu mai au alt sprijin material şi moral.

6.13. Elaborarea,propunerea si susţinerea de proiecte de acte normative precum si propunerea de modificări si completări ale acestora care au legătură cu scopul şi obiectivele Asociaţiei.

.           6.14. Identificarea şi atragerea de resurse financiare, materiale, umane şi logistice în vederea sprijinirii realizării obiectivelor Asociaţiei.

6.15. Editarea si difuzarea de reviste, insigne, pixuri, agende, calendare, plachete, diplome si alte materiale menite să popularizeze imaginea si activitatea Asociatiei. Filialele/subfilialele pot edita si tipări publicatii proprii care să prezinte informatii de interes pentru membrii acestora.

 1. MEMBRII ASOCIAŢIEI – ÎNDATORIRI ŞI DREPTURI

Art.7- Asociaţia cuprinde: membri, membri de onoare şi membri susţinători (simpatizanţi).

7.1. Membru poate fi orice  militar* în rezervă sau în retragere – pensionar, personal civil care a   lucrat în cadrul unitătilor de profil din Armată, sotia/sotul si văduva/văduvul care solicită individual, în scris, calitatea de membru, recunosc si se obligă să respecte Statutul asociatiei. Poate fi primit ca membru al Asociatiei si un alt  militar în rezervă sau în retragere-pensionar provenit dintr-o altă structură a sistemului national de apărare, ordine publică si sigurantă natională. Termenul de militar este cel definit prin art.3 din Legea 223/2015 privind pensiile militare de stat.(*militar: cadrul militar, astfel cum este definit de Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare, soldatul si gradatul profesionist, asa cum sunt definiti de Legea 384/2006 privind Statutul soldatilor si gradatilor profesionisti, cu modificările si completările ulterioare, militarul angajat pe bază de contract, jandarmul angajat pe bază de contract, precum si preotul militar asa cum este definit de Legea nr. 195/2000 privind constituirea si organizarea clerului militar.)

          7.2. Membru de onoare poate fi acel membru care prin activitatea lui a contribuit în mod deosebit la sporirea prestigiului Asociatiei si la îndeplinirea scopurilor si obiectivelor accesteia.

Diploma de membru de onoare  pot fi acordat si unor persoane fizice din afara Asociatiei care prin actiunile lor sprijină neconditionat moral, material si financiar activitatea asociatiei. Aceasta se acordă de către Consiliul Director al Asociatiei din proprie initiativă sau la propunerea întemeiată a structurilor teritoriale.

Diploma de “Presedinte de onoare” al Asociatiei sau a structurii teritoriale se conferă presedintilor Asociatiei respectiv ai structurilor teritoriale care au îndeplinit cu rezultate deosebite functia cel putin un mandat.

Membrii de onoare participă la activitătile Asociatiei iar fostii presedinti pot participa si la sedintele organelor de conducere dacă nu fac parte din acestea. Ei pot fi scutiti de obligatia privind plata cotizatiei de membru sau alte contributii reprezentând resurse patrimoniale ale Asociatiei

          7.3 Diploma de„membru de onoare” se acordă de către Consiliul Director al Asociaţiei, din proprie iniţiativă sau la propunerea întemeiată a filialelor/subfilialelor.

7.4. Membri susţinători (simpatizanţi) pot fi persoane fizice şi juridice care împărtăşesc idealurile Asociaţiei şi consimt să sprijine moral, material sau financiar activităţile acesteia, fără a fi obligaţi să plătească cotizaţia de membru. Ei pot fi invitaţi la activităţile organizate de conducerea Asociaţiei, filialelor/subfilialelor.

Acest titlu se acordă de către conducerea structurilor respective

Art. 8- Atestarea calităţii de membru.

            8.1. Calitatea de membru al asociatiei se solicită individual, în scris, si se atestă prin legitimatia tip, editată si confectionată prin grija Consiliului Director, completată la structura teritorială si semnată de presedintele acesteia, fiind personală si inalienabilă.

 

Art. 9- Îndatoriri:

9.1. Să acţioneze în toate împrejurările pentru întărirea unităţii A.C.Ch.M.R.R, a spiritului de armă şi a dragostei faţă de Armata Română în vederea îndeplinirii scopurilor sale.

9.2. Să respecte şi să îndeplinească  prevederile Statutului Asociaţiei şi hotărârile organelor de conducere, precum şi sarcinile primite de la aceste organe, iar în cazul deţinerii de funcţii de conducere sau de colaboratori în aparatul de lucru, să acţioneze cu simţ de răspundere, competenţă, profesionalism, operativitate şi prevedere.

9.3. Să contribuie, prin modalităţile specifice asociaţiei, la creşterea capacităţii de apărare a ţării şi la îndeplinirea de către armată a rolului său de factor garant al suveranităţii, a independenţei şi a unităţii statului, a integrităţii teritoriale a ţării şi a democraţiei constituţionale, în conformitate cu prevederile Constituţiei, Strategiei Militare a Romaniei , Cărţii Albe a Apararii şi doctrinei militare naţionale. Să ia atitudine fermă împotriva tuturor acţiunilor şi manifestărilor care aduc atingere sau prejudicii interesului naţional, statului de drept şi sistemului democratic ori prestigiului armatei.

9.4. Să-şi exprime  cu demnitate şi în cadru organizat punctul de vedere şi propunerile privind modul în care asociaţia  duce la îndeplinire prevederile statutului, obiectivele şi măsurile stabilite, dar să se abţină de a acorda interviuri sau de a face declaraţii prin mijloace mass-media în numele asociaţiei, dacă nu au fost mandataţi în acest scop.

9.5. Să participe activ la şedinţele şi acţiunile din cadrul Asociaţiei, să cotizeze potrivit reglementarilor şi să atragă noi membri în rândul acesteia.

9.6. Să dovedească, în orice împrejurare, o comportare demnă, politeţe militară, respect şi responsabilitate în raporturile cu ceilalţi camarazi şi în relaţiile cu instituţiile militar şi civile. Să nu desfăşoare în cadrul Asociaţiei activităţi cu caracter politic sau de racolare de membri pentru diferite partide sau organizaţii politice.

9.7. Să sprijine, în măsura posibilităţilor, moral şi material, toate acţiunile întreprinse de asociaţie pentru îndeplinirea obiectivelor prevăzute la art. 6.

Art.10- Drepturi:

10.1. Să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere ale Asociaţiei, filialei/subfilialei.

10.2. Să fie informaţi periodic (trimestrial) asupra situaţiei politico-militare interne şi internaţionale şi cu noutăţile ce apar în domeniul chimiei militare/apărării C.B.R.N. şi a protecţiei mediului înconjurător.

10.3. Să fie informaţi oportun asupra demersurilor şi activităţilor desfăşurate de organele de conducere ale asociaţiei (filialei/subfilialei) din care fac parte.

10.4. Să contribuie, prin propuneri şi activitate personală, la luarea hotărârilor asociaţiei (filialei/subfilialei) şi la ducerea acestora la îndeplinire.

10.5. Să  contribuie  la pregătirea şi expunerea unor informări cu noutăţi din activitatea personală (cercetarea ştiinţifică în domeniul chimiei militare, studiul literaturii de specialitate, cărţile de specialitate elaborate, concluzii din vizite de lucru în ţară şi străinătate etc.)

10.6. Să beneficieze de drepturile şi înlesnirile stabilite de Ministerul Apărării, precum şi de organele şi unităţile militare de pe teritoriu, pentru membrii Asociaţiei.

10.7. Să se adreseze  conducerii asociaţiei, filialei/subfilialei din care fac parte, precum şi organelor de conducere superioare ale Asociaţiei pentru a fi sprijiniţi în rezolvarea unor probleme privind condiţiile de viaţă, asistenţa medicală, obţinerea  unor drepturi ce li se cuvin, precum şi în relaţiile cu diferite organe şi organizaţii locale, unităţi militare.

10.8. Să fie sprijiniţi pentru înhumare în cimitire militare (civile) şi în organizarea de funeralii şi onoruri militare, potrivit regulamentelor militare în vigoare şi datinilor cultului religios din care fac parte.

10.9. Sa participe la toate activităţile organizate de asociaţie ca: adunări, simpozioane, vizite efectuate în unităţile de apărare C.B.R.N. şi excursii în ţară şi peste hotare etc.

10.10. Sa se inscrie în A.N.C.M.R.R. să devină membri ai caselor de ajutor reciproc, unităţilor economice şi de servire din M.Ap.N.şi să beneficieze de facilităţile oferite de acestea.

10.11.Sa fie avansaţi in gradul următor la propunerea filialelor/subfilialelor si a conducerii Asociaţiei, potrivit prevederilor Statutului Cadrelor Militare si a criteriilor aprobate de Ministerul Apărării Naţionale.

10.12.Sa se transfere la cerere dintr-o structură teritorială în alta, cu păstrarea vechimii si fără achitarea cotizatiei la noua structură, dacă au plătit cotizatia anuală la structura din care au făcut parte.

Art. 11- Membrii asociatiei, care sunt si membri ai diferitelor partide, organizatii sau aliante politice, nu pot face parte din organele de conducere ale asociatiei pe întreaga scară ierarhică, dacă au ca scop sprijinirea activitătii acestor entităti.

 

Art.12-1. Pierderea calităţii de membru poate avea loc numai cu respectarea prevederilor statutare asfel:

 

 1. prin deces;
 2. la cererea personală scrisă;
 3. angajarea în activităţi ce contravin statutului şi hotărârilor organelor de conducere ale asociaţiei;
 4. în cazul unei condamnări penale rămase definitive;
 5. pentru neplata cotizaţiei pe o durată de cel puţin doi ani;
 6. de drept, în cazul dizolvării Asociaţiei, la data radierii din Registrul Asociaţiilor si Fundaţiilor.

12.2. Ridicarea calităţii de membru al Asociaţiei se hotărăşte de organele care au aprobat acordarea acesteia.

Pierderea calitătii de membru de onoare se face la cererea titularului sau la retragerea de către Consiliul Director a acestui titlu.

12.3. Persoana care consideră că ridicarea calităţii de membru este nejustificată poate face contestaţie la organele superioare celor care au adoptat hotărârea.

12.4. Reprimirea în Asociatie se va putea face la cererea scrisă a fostului membru, după cel putin un an, de către conducerea care a hotărât ridicarea calitătii de membru.

III. STRUCTURA ASOCIAŢIEI (FILIALEI/SUBFILIALEI)

Art.13- Asociaţia Cadrelor de Chimie Militară/Apărare C.B.R.N. în Rezervă şi în Retragere îşi constituie filiale şi subfiliale ca structuri teritoriale, organe de conducere proprii şi un patrimoniu (atât asociaţia cât şi filialele/subfilialele).

Art.14- În municipiile şi localităţile (garnizoanele) în care există/au existat structuri militare de apărare C.B.R.N., precum şi în sectoarele municipiului Bucureşti prin hotărârea Conferinţei Asociaţiei, iar între conferinţe, cu aprobarea Consiliului Director, se pot înfiinţa filiale şi/sau subfiliale, în condiţiile legii.

14.1 Fi1ialele sunt entităţi teritoriale cu personalitate juridică, care pot încheia, în nume propriu, acte juridice în condiţiile stabilite de Asociaţie, prin statut, pe baza aprobării prealabile a Biroului Executiv. De asemenea, pot încheia acte juridice de dispoziţie, în numele şi pe seama Asociaţiei, numai pe baza hotărârii Consiliului Director.

14.2. Subfilialele  sunt structuri teritoriale fără personalitate juridică, care aplică prevederile Statutului Asociaţiei la specificul garnizoanei (localităţii, sectorului) şi desfăşoară activităţile date în competenţa lor de către Conferinţa Asociaţiei.

14.3 In funcţie de situaţie si posibilităţi, subfilialele pot obţine, la cerere, personalitate juridică, devenind filiale.

14.4 În municipiul Bucureşti se constituie filiala A.C.Ch.M.R.R./Apărare C.B.R.N. care cuprinde cadrele militare în rezervă şi în retragere de pe teritoriul acestuia şi din judeţul Ilfov. Când numărul de membri va fi mai mare (cel puţin 15 – 20 membri de sector), cu aprobarea Consiliului Director, se pot organiza subfiliale ale Asociaţiei, pe sectoare.

Conducerea filialei din municipiul Bucureşti se asigură de Biroul Executiv al A.C.Ch.M.R.R./Apărare C.B.R.N..

Asociaţia şi filialele/subfilialele se înfiinţează cu un număr de membri prevăzut de lege.

Art.15-ORGANELE DE CONDUCERE

15.1 Organele centrale de conducere ale Asociaţiei sunt: Conferinţa Asociaţiei, Consiliul Director şi Biroul Executiv.

15.2 Organele de conducere ale filialei (subfilialei) sunt: adunarea generală şi biroul filialei (subfilialei).

15.3. Organele de conducere, pe întreaga scară ierarhică, îşi desfăşoară activitatea şi adoptă hotărâri în mod democratic, pe baza votului liber exprimat.

15.4. Hotărârile Consiliului Director şi Biroului Executiv sunt obligatorii pentru toate filialele (subfilialele) şi pentru toţi membrii acestora, indiferent de poziţia personală, exprimată verbal, scris sau prin vot.

15.5. Hotărârile sunt valabile dacă au fost adoptate cu votul majorităţii celor prezenţi cu excepţia art. 45.

15.6 Pe fiecare nivel ierarhic un membru al Asociatiei poate fi ales pe o functie de conducere de către adunarea generală. Acesta poate cumula mai multe mandate succesive.

.Art. 16- Conferinţa Asociaţiei este organul suprem de conducere al A.C.Ch.M.R.R./Apărării C.B.R.N. pe ţară; se convoacă la un interval de 4 ani şi are următoarele atribuţii:

16.1. Analizează, evaluează şi concluzionează asupra activităţii desfăşurate de Consiliul Director, Biroul Executiv şi comisiile statutare, de la ultima conferinţă şi stabileşte obiectivele şi direcţiile principale de acţiune pentru următorii 4 ani.

16.2. Alege, o dată la 4 ani, Consiliul Director şi dacă este nevoie şi comisiile prevăzute de statut  Adoptă, când este necesar, modificări sau completări la Statutul Asociaţiei.

16.3. La cererea a cel puţin jumătate din numărul filialelor sau ca urmare a iniţiativei Consiliului Director se poate convoca conferinţa extraordinară, cu atribuţii totale sau parţiale menţionate la art.16.

16.4. Alege sau revocă membrii Consiliului Director

16.5. Alege sau revocă cenzorul sau, după caz, membrii comisiei de cenzori.

16.6. Modifică  Statutul dacă este nevoie.

16.7. Înfiinţează filiale (subfiliale) ale Asociaţiei, dacă este cazul.

16.8. Îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în legea 246 din 18 iulie 2005.

16.9. Analizează activitatea economico-financiară.

16.10. Confirmă înfiinţarea de filiale/subfiliale şi validează birourile alese de către acestea.

Art. 17- Conferinţa Asociaţiei se constituie din delegaţii aleşi de adunările filialelor/subfilialelor, din membrii în exerciţiu ai Consiliului Director şi ai comisiilor prevăzute în Statut.

Normele şi criteriile de reprezentare a delegaţilor aleşi se stabilesc pentru fiecare conferinţă de către Biroul Executiv.

La conferinţa asociaţiei pot participa ca invitaţi reprezentanţi din partea M.Ap.N. şi ai altor instituţii militare, membrii titulari, membrii de onoare şi reprezentanţi ai instituţiilor şi organizaţiilor cu care colaborează asociaţia, ai presei, radioului şi televiziunii.

Conferinţa asociaţiei este statutară dacă se întruneşte prezenţa a cel puţin două treimi din participanţii menţionaţi la art.17.

Hotărârile se consideră valabile dacă întrunesc votul pozitiv a cel puţin jumătate plus unu din participanţii cu drept de vot.

Alegerea organelor de conducere se poate face prin vot secret sau prin vot deschis, prin corespondenţă, prin mandat, on line,  după cum hotărăşte conferinţa.

Art. 18- Consiliul Director este organul de conducere al asociaţiei în intervalul dintre conferinţe; el se întruneşte când este necesar, fără a depăşi intervalul de un an şi ori de câte ori este nevoie.

Este format din cel mult 15 membri titulari şi 2-3 membri supleanţi aleşi prin vot de către conferinţa asociaţiei pe ţară, precum şi din preşedinţii filialelor/subfilialelor.

Art. 19- Consiliul Director are următoarele atribuţii:

19.1. Analizează activitatea Asociaţiei şi a Biroului Executiv pentru realizarea scopurilor Asociaţiei şi ducerea la îndeplinire a hotărârilor conferinţei şi să ia măsurile corespunzătoare.

19.2. La prima şedinţă după constituirea sa, alege dintre membrii Consiliului Director, pentru o perioadă de 4 ani, preşedintele (eventual preşedintele onorific), prim-vicepreşedintele, vicepreşedinţii şi secretarul general; numeşte şefii de sectoare şi colaboratorii Consiliului Director. De asemenea, confirmă membrii Biroului Executiv .

19.3. Atunci când este necesar, poate revoca parte din persoanele alese în funcţiile de mai sus, numind înlocuitori în posturile rămase vacante şi poate trece membrii supleanţi în rândul membrilor Consiliului Director.

19.4. Analizează, ori de câte ori este necesar, activitatea  filialelor/subfilialelor teritoriale pentru îndeplinirea prevederilor Statutului Asociaţiei, adoptând hotărâri, măsuri şi recomandări.

19.5. Organizează conferinţele Asociaţiei şi şedinţele Consiliului Director, propunând ordinea de zi şi pregătind documentele necesare desfăşurării acestora.

19.6. Conduce activitatea sectoarelor şi a aparatului de lucru al Consiliului Director. Aparatul de lucru se poate constitui, în caz de nevoie, din preşedinte, vicepreşedinte şi secretar, pentru a fi mai operativi în analizarea obiectivelor din plan şi a căilor de îndeplinire. Uneori, la şedinţele aparatului de lucru se pot invita şefi de compartimente, a căror activitate se analizează.

19.7.  Preşedintele Consiliului Director este şi preşedintele Asociaţiei,  precum si a Biroului Executiv.

19.8. Prezintă în cadrul Conferinţei, raportul de activitate, execuţia bugetară, proiectul de program şi proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli.

19.9. Aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Asociaţiei şi stabileşte modalităţile de completare şi/sau modificare a acestuia.

19.10. Aprobă afilierea Asociaţiei la alte organisme naţionale sau internaţionale si propune modificarea statutului,în condiţiile legii.

19.11. Analizează propunerile de înaintare în grad, de acordare a unor decoraţii, recompense, titluri onorifice şi le înaintează celor în drept să hotărască.

19.12. Analizează  şi acordă titlul de membru de onoare.

Art. 20- Biroul Executiv  asigură conducerea curentă a activităţii asociaţiei între şedinţele Consiliului Director, întrunindu-se o dată pe lună şi de câte ori este necesar.

Este compus din cel mult 11 membri, în acest număr fiind incluşi preşedintele asociaţiei, prim-vicepreşedintele, vicepreşedinţii, secretarul general şi parte din şefii de sectoare, membri ai Consiliului Director. Sedintele se pot desfăsura si online.

Art. 21- Biroul Executiv  are următoarele atribuţii:

21.1. Analizează respectarea prevederilor Statutului Asociaţiei şi modul de ducere la îndeplinire a hotărârilor Conferinţei pe ţară şi ale Consiliului Director, adoptând hotărâri, decizii şi recomandările ce se impun.

21.2. Îndrumă şi monitorizează activitatea birourilor filialelor/subfilialelor şi intervine operativ, când este necesar, pentru rezolvarea eventualelor probleme deosebite apărute privind respectarea prevederilor Statutului şi a hotărârilor Conferinţei pe ţară şi ale Consiliului Director.

21.3. Numeşte şefii de sectoare şi confirmă colaboratorii permanenţi ai acestora, conduce activitatea sectoarelor prevazute prin regulament..

21.4. Este autorizat să reprezinte Asociaţia, prin preşedinte (înlocuitorul său legal) sau persoanele împuternicite de acesta, în relaţiile cu instituţiile centrale ale puterii de stat, cu M.Ap.N., cu alte instituţii şi organizaţii similare din ţară şi străinătate.

21.5. Menţine legătura permanentă cu filialele/subfilialele teritoriale, pe care le informează oportun despre acţiunile şi demersurile conducerii asociaţiei, participă periodic, ori de câte ori este necesar, la adunările filialelor/subfilialelor şi primeşte informaţii privind activitatea acestora.

21.6. Organizează şedinţele Consiliului Director, propune ordinea de zi şi pregăteşte documentele necesare desfăşurării acestora.

21.7. Primeşte membrii în filialele municipiului Bucureşti, eliberează carnetul de membru, ţine evidenţa acestora.

21.8. Ia măsuri şi acţionează pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor statutului, a hotărârilor organelor de conducere superioare şi ale filialelor/subfilialelor teritoriale, pregăteşte şi ţine întruniri trimestriale cu membrii ce aparţin direct filialelor/subfilialelor, în scopul informării acestora asupra hotărârilor, deciziilor, recomandărilor şi măsurilor luate în cadrul Asociaţiei.

Art. 22- Adunarea generală a filialei(subfilialei) este organul de conducere a întregii activităţi din cadrul filialei(subfilialei), se întruneşte trimestrial (sau lunar) şi are următoarele atribuţii:

22.1. Analizează anual activitatea biroului cu privire la îndeplinirea prevederilor statutare, a hotărârilor organelor de conducere superioare şi a celor proprii şi stabileşte măsurile ce se impun; aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli.

22.2. Trimestrial (sau lunar) ascultă informări pregătite de birou cu privire la hotărârile, deciziile, recomandările şi măsurile luate în cadrul filialei/subfilialei, precum şi expuneri cu caracter militar, social, economic etc.

22.3. Stabileşte obiectivele filialei(subfilialei) pe fiecare an calendaristic şi analizează activitatea economico-financiară.

22.4. Alege prin vot deschis, o dată la 4 ani, biroul filialei(subfilialei), cenzorul (dacă este cazul) şi delegaţii la conferinţa asociaţiei. Modifică, la nevoie, în cadrul adunării generale anuale, componenţa biroului filialei/subfilialei şi după caz, numirea altui cenzor.

22.5. Alege sau revocă membrii biroului filiale(subfilialei).

22.6. Propune modificări la statutul asociatiei

22.7. Înfiinţează alte subfiliale, dacă este cazul.

22.8. Îndeplineşte orice alte atribuţii din legea 246 din 18 iulie 2005.

Art. 23- Biroul filialei(subfilialei) este organul de conducere între adunările generale, se compune din 5 membri titulari (preşedinte, un vicepreşedinte, secretar executiv şi 2 membri supleanţi). Filialele cu efective până la 20 membri vor alege un preşedinte şi un secretar executiv.

Art. 24- Biroul filialei(subfilialei) se întruneşte lunar şi ori de câte ori situaţia impune acest lucru şi are următoarele atribuţii:

24.1. Primeşte membri în filială (subfilială), eliberează carnete de membru, ţine evidenţa acestora, încasează taxa de înscriere şi cotizaţia stabilită.

24.2. Ia măsuri şi acţionează pentru îndeplinirea prevederilor statutului, a hotărârilor organelor de conducere superioare şi a celor proprii.

24.3. Pregăteşte adunările generale anuale de analiză şi pe cele de informare trimestrială (sau lunară) pe teme cu caracter militar, social, economic etc.

24.4. Reprezintă filiala/subfiliala în relaţii cu instituţiile şi organizaţiile teritoriale militare şi civile.

24.5. Vicepreşedintele şi membrii biroului vor deţine şi funcţii de şefi de sectoare.

24.6. Administrează patrimoniul şi fondurile deţinute de filială(subfilială).

Art. 25- Pentru alegerea în funcţii de conducere unice, din fiecare organ, se propun pe cat posibil cel puţin câte două candidaturi, iar pentru celelalte funcţii se propune un număr de candidaţi cu cel puţin 1/3 mai mare. Este declarat ales candidatul care a obţinut numărul cel mai mare de voturi.

Pentru funcţia de preşedinte, candidatul ales trebuie să obţină cel puţin jumătate plus unu din voturile exprimate de votanţii prezenţi.

Rezultatele alegerilor se consemnează în proces-verbal.

Vicepreşedinţii şi secretarul Consiliului Director (biroului) deţin şi funcţii de şefi de sectoare, conform schemei anexă  la Regulament.

Unul din membrii Consiliului Director (când nu se înfiinţează sectorul buget şi contabilitate) şi unul din membrii biroului filialei vor îndeplini funcţia de contabil trezorier.

Dacă este nevoie să se detalieze atribuţiile funcţionale ale Consiliului Director, biroului filialelor, se pot întocmi regulamente de funcţionare a acestora, care se vor aproba de adunarea generală a asociaţiei ori de adunarea generală a filialei.

Art. 26- Dezbaterile şi confruntările de opinii în procesul de conducere şi în relaţiile din cadrul asociaţiei (filialei/subfilialei) şi modalităţile de acţiune în vederea îndeplinirii scopurilor stabilite trebuie să se caracterizeze prin deplină camaraderie, politeţe militară şi respect reciproc.

Art. 27- Consiliul Director  şi biroul filialei(subfilialei) vor înfiinţa, ca document de lucru şi evidenţa îndeplinirii obiectivelor prevăzute  la art.6, un plan anual de activitate al asociaţiei (filialei/subfilialei), pe care îl prezintă în şedinţa de lucru în trimestrul IV al fiecărui an, pentru discutare şi aprobare.

Art. 28- Preşedintele asociaţiei (filialei/subfilialei)  poate participa la şedinţele de lucru ale A.N.C.M.R.R., filialelor acesteia, la şedinţele de lucru ale organelor de conducere a acestora, precum şi la alte activităţi, când este invitat.

Art. 29- Activitatea organelor de conducere şi a aparatului de lucru trebuie să se caracterizeze prin operativitate, perseverenţă şi transparenţă, asigurându-se informarea oportună a membrilor asociaţiei asupra măsurilor luate şi demersurilor întreprinse, precum şi a stadiului de rezolvare a acestora.

Art. 30- Îndeplinirea hotărârilor organelor ierarhice superioare şi ale celor proprii, acţiunile oportune şi ferme pentru stabilirea celor mai eficiente măsuri de punere în aplicare a acestora, precum şi prezentarea în mod deschis şi civilizat a opiniilor şi propunerilor constituie fundamentul disciplinei în cadrul A.C.Ch.M.R.R.

 1. ACTIVITATEA FINANCIAR-CONTABILĂ

Art. 31- Activitatea economico-financiar-contabilă a A.C.Ch.M.R.R., filialelor şi subfilialelor se desfăşoară în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare, a bugetului de venituri şi cheltuieli întocmit anual şi ale prezentului statut.

Art. 32- Sursele financiare ale asociaţiei sunt:

 1. a) taxa de înscriere şi cotizaţiile lunare depuse de membri;
 2. b) dobânzi bancare pentru sumele depuse în cont;
 3. c) alocaţii de la bugetele organelor locale;
 4. d) donaţii şi sponsorizări;
 5. e) 2% ( 3,5%) din impozitul pe venit al salariaţilor conform legii;
 6. f) alte venituri prevăzute de lege.

Valoarea taxei de înscriere şi a cotizaţiei anuale se stabileşte de Conferinţa Asociaţiei, iar între conferinţe de Consiliul Director şi este obligatorie pentru toate filialele/subfilialele şi membrii Asociaţiei.

Art. 33- Mijloacele băneşti ale A.C.Ch.M.R.R. (filialei/subfilialei) se păstrează în cont trezorier la bancă.

Suma încasată de filiale/subfiliale din taxa de înscriere, cotizatiile lunare si redirectionarea a 2% (3,5%) din impozitul anual pe veniturile din pensiile militare/civile, se repartizează astfel: 85% se retine la filială, iar 15% se virează la fondul centralizat al asociatiei. Sumele se virează la fondul centralizat al asociatiei trimestrial, păna la 15 ale primei luni din trimestrul următor. În subfilialele care au până la 15 membri inclusiv, sumele încasate din sursele mentionate mai sus se vor retine la dispozitia acestora. Suma încasată din redirectionarea a 2%(3.5%) din impozitul anual pe veniturile din salarii/pensii a celor ce nu fac parte din asociatie se retine la dispozitia filialelor/subfilialelor. Costul transportului membrilor asociati desemnati să participe la sedintele Conferintei (Consiliului director) al asociatiei cu trenul sau autovehiculul personal, se suportă, la cerere, 50% din fondurile filialelor/subfilialelor si 50% din fondurile Asociatiei.

Art. 34- Cheltuielile se efectuează în limita sumelor prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli pe bază de acte legale justificative, cu viza sectorului financiar-contabil şi cu aprobarea preşedintelui asociaţiei  şi al fiecărei filiale si subfiliale.

Cheltuielile se pot referi la depuneri de coroane de flori, scrierea şi  multiplicarea unor materiale, anunţuri în presa scrisă şi vorbită, rechizite de birou, transportul membrilor Consiliului Director la înfiinţarea filialelor/subfilialelor, când se aprobă de conferinţa asociaţiei etc.

Bugetul de venituri si cheltuieli se aprobă de biroul executiv la nivelul asociatiei si de adunarea generală la filiale/subfiliale. Situatiile financiare anuale se întocmesc si se depun la institutiile competente potrivit normelor elaborate de Ministerul Finantelor.

Art. 35- Membrii organelor de conducere şi ai sectoarelor îşi desfăşoară activitatea pe bază de voluntariat. Aceştia pot primi stimulente în bani şi obiecte, decontarea cheltuielilor de delegare pe timpul deplasării în interesul asociaţiei şi a abonamentelor pe mijloacele de transport în comun.

Personalul care desfăşoară activităţi permanente şi este ales în organele de conducere beneficiază de drepturile prevăzute personalului încadrat în muncă potrivit legislaţiei în vigoare, în cuantumul stabilit de biroul executiv şi de biroul filialei/subfilialei.

Valoarea stimulentelor în bani şi obiecte, precum şi cuantumul indemnizaţiilor se stabilesc anual în şedinţele biroului executiv şi în biroul filialei/subfilialei.

Pentru elaborarea unor lucrări deosebite în folosul Asociaţiei pot fi acordate premii în bani, diplome etc. membrilor A.C.Ch.M.R.R. şi, în mod excepţional, unor persoane din afara acesteia.

Presedintii/membrii de onoare din cadrul Asociatiei nu vor beneficia de drepturi sau facilităti viagere.

Art. 36- Consiliul Director şi biroul executiv  (biroul filialei/subfilialei) pot aproba, în funcţie de posibilităţi, acordarea de ajutoare financiare unor membri ai asociaţiei (filialei/subfilialei) aflaţi în situaţie de forţă majoră sau rămaşi singuri (întrajutorare, supraveghere, abonamente pe mijloace de transport etc.).

Art. 37. Activitatea economico-financiară din cadrul A.C.Ch.M.R.R., când are un număr mare de membri(peste 300) poate fi îndrumată şi coordonată de Consiliul Director şi Comitetul Asociaţiei prin comisia buget şi contabilitate, în care scop se elaborează norme metodologice.

Art. 38- COMISIA DE CENZORI (CENZORUL)

38.1. Controlul financiar intern al asociatiei este organizat de comisia de cenzori iar la nivelul filialei/subfilialei care numără peste 15 membri de către un cenzor. Când acestea numără sub 15 membri, inclusiv, controlul va fi exercitat de unul din membri asociati care nu face parte din organele de conducere.

38.2. Membrii Consiliului Director  (biroului executiv, biroului) nu pot fi cenzori.

38.3. Regulile generale de organizare şi funcţionare ale comisiei de cenzori se aprobă de Conferinţa Naţionala. Comisia de cenzori îşi poate elabora un regulament intern de funcţionare.

Art. 39- Comisia de cenzori/cenzorul are următoarele atribuţii:

39.1.  Îndrumă şi controlează activitatea financiar-contabilă la nivelul Asociaţiei, filialelor (subfilialelor). Acestea îşi desfăşoară activitatea conform legislaţiei în domeniu.

39.2. Persoanele ce vor fi numite în acest organ trebuie să fie membre ale Asociaţiei, să posede studii economice ori juridice (sau cu cunoştinţe de specialitate în domeniu) şi să fi lucrat, de regulă, în funcţii cu acest profil.

39.3.  Comisia de Cenzori a Asociaţiei este compusă din 3 membri şi îşi alege prin vot deschis un preşedinte.

Art. 40- Membrii comisiei de cenzori/cenzorul nu sunt membri ai Consiliului Director, respectiv a biroului filialei/subfilialei şi nu pot îndeplini alte funcţii în organele de conducere pe întreaga scară ierarhică a Asociaţiei.

Art. 41-  Preşedintele Comisiei de Cenzori/cenzorul participă fără drept de vot la şedinţele Consiliului Director şi Biroului Executiv, respectiv la şedinţele  Biroului filialei/subfilialei; ceilalţi membri pot participa la şedinţele acestor organe fără drept de vot.

Art. 42- Atribuţiile principale ale Comisiei de cenzori/cenzorului:

42.1. Verifică trimestrial gestiunea financiar-contabilă şi ori de câte ori situaţia o impune, iar rezultatul se consemnează într-un proces verbal , care se va analiza în şedinţa Biroului Executiv, la care participă preşedintele Comisiei, respectiv în şedinţele   biroului filiale/subfilialei, cu participarea comisiei (cenzorului) respectiv.

42.2.  Veghează ca prevederile legilor, ordonanţelor guvernamentale, precum şi hotărârile Conferinţei Asociaţiei, ale Consiliului Director să fie aplicate corect şi să fie respectate.

42.3. Cenzorii sunt obligaţi să supravegheze gestiunea Asociaţiei (filialelor, subfilialelor), să controleze dacă bilanţul contabil este legal întocmit, în concordanţă cu balanţa de verificare, cu reglementările în vigoare şi dacă evaluarea patrimoniului este făcută conform legislaţiei.

42.4.  Verifică resursele veniturilor şi destinaţiile cheltuielilor, precum şi modul de utilizare şi justificare a acestora.

42.5. Verifică rezultatele inventarierii fondurilor şi bunurilor materiale.

42.6. Verifică situaţia debitorilor şi creditorilor şi propune măsuri de stingere a litigiilor.

42.7.  Verifică sesizările în scris cu privire la activitatea financiar-contabilă a Asociaţiei şi propune modalităţile de rezolvare conform legislaţiei.

42.8. Prezintă raport de activitate la Conferinţa  Asociaţiei, respectiv la adunările generale anuale ale filialelor şi la adunările generale ale subfilialelor.

42.9. Comisia de Cenzori (cenzorul) are obligaţia să analizeze şi să supravegheze gestiunea financiar-contabilă a filialei (subfilialei) din teritoriul respectiv.

42.10. Comisia de Cenzori a Asociaţiei va efectua acţiuni de îndrumare, control şi verificare a activităţii financiar-contabile a A.C.Ch.M.R.R, a filialelor şi subfilialelor.

 1. PREVEDERI FINALE

Art. 43- Ziua A.C.Ch.M.R.R. se serbează anual la 15 mai.

Art. 44- Cu aprobarea Consiliului Director, filialele (subfilialele) pot purta numele unor personalităţi istorice, academice sau din domeniul chimiei militare, care au adus contribuţii remarcabile în domeniul lor de activitate.

Art. 45- A.C.Ch.M.R.R. se dizolvă prin hotărâre judecătorească la cererea Ministerului public sau a oricărei persoane interesate sau prin hotărârea Conferintei Asociatiei, statutar constituită, prin vot secret, exprimat favorabil de cel putin 2/3 dintre membrii prezenti. Similar se v-a proceda în adunările generale ale filialei (subfilialei).

Prezentul Statut a fost aprobat în Conferința A.C.Ch.M.R.R. din 18.06. 2021.

STATUTUL

 

ASOCIAŢIEI CADRELOR DE CHIMIE MILITARĂ

ÎN REZERVĂ ŞI ÎN RETRAGERE

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMÂNIA

BUCUREŞTI – 2021

 1. PRINCIPII GENERALE

Art. 1- Asociaţia Cadrelor* de Chimie Militară în Rezervă şi în Retragere – denumită prescurtat A.C.Ch.M.R.R. „C.D.Neniţescu” – este persoană juridică română de drept privat, fără scop patrimonial, independentă, democratică, apolitică, nonprofit şi deschisă, care cuprinde cadrele de chimie militară/apărare CBRN şi de alte specialităţi care au lucrat în structuri militare de profil, aflate în rezervă sau în retragere.

Art. 2- Deviza Asociaţiei este „PATRIE-ONOARE-DEMNITATE”

Art. 3- Asociaţia Cadrelor de Chimie Militară/Apărare C.B.R.N.** în Rezervă şi în Retragere funcţionează sub patronajul Ministerului Apărării Naţionale, afiliată la Asociaţia Naţională a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere „Alexandru Ioan Cuza” (A.N.C.M.R.R.).

Art. 4- (1) A.C.Ch.M.R.R. este persoană juridică de drept privat si reprezintă interesele membrilor Asociatiei în relatiile cu institutiile centrale si locale ale puterii de stat precum si cu alte institutii si organizatii.

(2) Sediul Asociaţiei este în Bucureşti, Şoseaua Olteniţei nr.225 Sector 4.

(3) Durata de funcţionare a Asociaţiei este nedeterminată.

Art. 5- Asociaţia nu este angajată politic şi nu desfăşoară activităţi în favoarea unui partid sau organizaţie politică. Poate însă solicita susţinerea acestora în iniţierea sau promovarea unor acte normative si acţiuni în sprijinul membrilor asociaţiei.

Art. 6- SCOPUL ŞI OBIECTIVELE ASOCIAŢIEI.

6.1. Realizarea unei legături strânse cu cadrele active din arma „Apărare C.B.R.N.”, cu structura de specialitate din Statul Major al Apărării (S.M.Ap.), cu unităţile de apărare C.B.R.N., care să influenţeze creşterea capacităţii de apărare a României şi întărirea armatei, pregătirea cadrelor militare aflate în rezervă şi în retragere în vederea participării lor, la nevoie, în mod activ la apărarea independenţei, suveranităţii şi integrităţii teritoriale a României;

*Prin cadre de chimie militară se înţeleg generalii, ofiţerii, maiştri militari, subofiţerii soldatii si gradatii profesionisti,militarii angajati pe baza de contract,preotii militari şi civilii care au muncit în unităţile de profil din Armată sau în alte compartimente de specialitate din economia naţională care se asociază în mod voluntar, doresc şi pot îndeplini cerinţele prezentului statut.

**Apărare chimică, biologică, radiologică şi nucleară.

6.2. Menţinerea legăturii cu structurile centrale şi teritoriale ale Ministerului Apărării Naţionale;

6.3. Cunoaşterea istoriei armei şi a noilor înfăptuiri în domeniul acesteia.

6.4. Organizarea, susţinerea şi promovarea unor acţiuni şi măsuri care au drept scop educarea tineretului în spiritul dragostei faţă de patrie, de trecutul glorios al poporului român şi de tradiţiile Armatei şi armei.

6.5. Contribuţia la dezvoltarea gândirii militare româneşti prin elaborarea de studii şi participarea la dezbateri pe teme de doctrină şi strategie militară; stimularea studiilor şi cercetării ştiinţifice în domeniul chimiei militare/apărare C.B.R.N. prin diplome şi alte mijloace.

6.6. Acţionarea permanentă, cu sprijinul Ministerului Apărării Naţionale, pentru protecţia socială a cadrelor militare pensionate, asigurarea condiţiilor pentru o viaţă demnă, decentă, în concordanţă cu importanţa socială, răspunderile şi privaţiunile serviciului militar (pensii corespunzătoare, asistenţă medicală şi medicamente, acces în sanatorii, case de odihnă şi tratament administrate de minister, facilităţi la transportul C.F.R. etc.).

6.7. Vizitarea periodică, cu sprijinul structurii de „Apărare C.B.R.N.” din Statul Major al Apărării – a unor unităţi de profil în scopul cunoaşterii transformărilor şi modernizărilor ce au loc  cu ocazia sărbătoririi aniversărilor: ”Ziua Trupelor de Apărare C.B.R.N. şi a „Zilelor înfiinţării unităţilor de apărare C.B.R.N.etc.

6.8. Menţinerea unei legături strânse cu Asociaţia Naţională a  Veteranilor de Război şi cu A.N.C.M.R.R. pentru corelarea unor activităţi comune legate de trecutul istoric al armatei, cinstirea eroilor patriei etc.

6.9. Sprijinirea membrilor asociaţiei în probleme ce privesc drepturile şi obligaţiile cetăţeneşti ale acestora.

6.10. Realizarea, în colaborare cu organele de resort din Ministerul Apărării Naţionale, din A.N.C.M.R.R. şi cu Asociaţia Naţională a Veteranilor de Război, a unor legături cu ofiţeri din chimia militară/apărare C.B.R.N. în rezervă din alte state, pentru schimbul de informaţii, vizitarea unor muzee sau locuri istorice.

________________________________________________________________________

6.11. Organizarea de excursii, în ţară şi străinătate, la obiective sau pe trasee turistice, pentru petrecerea în mod plăcut a timpului liber.

6.12. Participarea la întrajutorarea pensionarilor din chimia militară/apărarea C.B:R.N. care  au ajuns la o vârstă înaintată şi nu mai au alt sprijin material şi moral.

6.13. Elaborarea,propunerea si susţinerea de proiecte de acte normative precum si propunerea de modificări si completări ale acestora care au legătură cu scopul şi obiectivele Asociaţiei.

.           6.14. Identificarea şi atragerea de resurse financiare, materiale, umane şi logistice în vederea sprijinirii realizării obiectivelor Asociaţiei.

6.15. Editarea si difuzarea de reviste, insigne, pixuri, agende, calendare, plachete, diplome si alte materiale menite să popularizeze imaginea si activitatea Asociatiei. Filialele/subfilialele pot edita si tipări publicatii proprii care să prezinte informatii de interes pentru membrii acestora.

 1. MEMBRII ASOCIAŢIEI – ÎNDATORIRI ŞI DREPTURI

Art.7- Asociaţia cuprinde: membri, membri de onoare şi membri susţinători (simpatizanţi).

7.1. Membru poate fi orice  militar* în rezervă sau în retragere – pensionar, personal civil care a   lucrat în cadrul unitătilor de profil din Armată, sotia/sotul si văduva/văduvul care solicită individual, în scris, calitatea de membru, recunosc si se obligă să respecte Statutul asociatiei. Poate fi primit ca membru al Asociatiei si un alt  militar în rezervă sau în retragere-pensionar provenit dintr-o altă structură a sistemului national de apărare, ordine publică si sigurantă natională. Termenul de militar este cel definit prin art.3 din Legea 223/2015 privind pensiile militare de stat.(*militar: cadrul militar, astfel cum este definit de Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare, soldatul si gradatul profesionist, asa cum sunt definiti de Legea 384/2006 privind Statutul soldatilor si gradatilor profesionisti, cu modificările si completările ulterioare, militarul angajat pe bază de contract, jandarmul angajat pe bază de contract, precum si preotul militar asa cum este definit de Legea nr. 195/2000 privind constituirea si organizarea clerului militar.)

          7.2. Membru de onoare poate fi acel membru care prin activitatea lui a contribuit în mod deosebit la sporirea prestigiului Asociatiei si la îndeplinirea scopurilor si obiectivelor accesteia.

Diploma de membru de onoare  pot fi acordat si unor persoane fizice din afara Asociatiei care prin actiunile lor sprijină neconditionat moral, material si financiar activitatea asociatiei. Aceasta se acordă de către Consiliul Director al Asociatiei din proprie initiativă sau la propunerea întemeiată a structurilor teritoriale.

Diploma de “Presedinte de onoare” al Asociatiei sau a structurii teritoriale se conferă presedintilor Asociatiei respectiv ai structurilor teritoriale care au îndeplinit cu rezultate deosebite functia cel putin un mandat.

Membrii de onoare participă la activitătile Asociatiei iar fostii presedinti pot participa si la sedintele organelor de conducere dacă nu fac parte din acestea. Ei pot fi scutiti de obligatia privind plata cotizatiei de membru sau alte contributii reprezentând resurse patrimoniale ale Asociatiei

          7.3 Diploma de„membru de onoare” se acordă de către Consiliul Director al Asociaţiei, din proprie iniţiativă sau la propunerea întemeiată a filialelor/subfilialelor.

7.4. Membri susţinători (simpatizanţi) pot fi persoane fizice şi juridice care împărtăşesc idealurile Asociaţiei şi consimt să sprijine moral, material sau financiar activităţile acesteia, fără a fi obligaţi să plătească cotizaţia de membru. Ei pot fi invitaţi la activităţile organizate de conducerea Asociaţiei, filialelor/subfilialelor.

Acest titlu se acordă de către conducerea structurilor respective

Art. 8- Atestarea calităţii de membru.

            8.1. Calitatea de membru al asociatiei se solicită individual, în scris, si se atestă prin legitimatia tip, editată si confectionată prin grija Consiliului Director, completată la structura teritorială si semnată de presedintele acesteia, fiind personală si inalienabilă.

 

Art. 9- Îndatoriri:

9.1. Să acţioneze în toate împrejurările pentru întărirea unităţii A.C.Ch.M.R.R, a spiritului de armă şi a dragostei faţă de Armata Română în vederea îndeplinirii scopurilor sale.

9.2. Să respecte şi să îndeplinească  prevederile Statutului Asociaţiei şi hotărârile organelor de conducere, precum şi sarcinile primite de la aceste organe, iar în cazul deţinerii de funcţii de conducere sau de colaboratori în aparatul de lucru, să acţioneze cu simţ de răspundere, competenţă, profesionalism, operativitate şi prevedere.

9.3. Să contribuie, prin modalităţile specifice asociaţiei, la creşterea capacităţii de apărare a ţării şi la îndeplinirea de către armată a rolului său de factor garant al suveranităţii, a independenţei şi a unităţii statului, a integrităţii teritoriale a ţării şi a democraţiei constituţionale, în conformitate cu prevederile Constituţiei, Strategiei Militare a Romaniei , Cărţii Albe a Apararii şi doctrinei militare naţionale. Să ia atitudine fermă împotriva tuturor acţiunilor şi manifestărilor care aduc atingere sau prejudicii interesului naţional, statului de drept şi sistemului democratic ori prestigiului armatei.

9.4. Să-şi exprime  cu demnitate şi în cadru organizat punctul de vedere şi propunerile privind modul în care asociaţia  duce la îndeplinire prevederile statutului, obiectivele şi măsurile stabilite, dar să se abţină de a acorda interviuri sau de a face declaraţii prin mijloace mass-media în numele asociaţiei, dacă nu au fost mandataţi în acest scop.

9.5. Să participe activ la şedinţele şi acţiunile din cadrul Asociaţiei, să cotizeze potrivit reglementarilor şi să atragă noi membri în rândul acesteia.

9.6. Să dovedească, în orice împrejurare, o comportare demnă, politeţe militară, respect şi responsabilitate în raporturile cu ceilalţi camarazi şi în relaţiile cu instituţiile militar şi civile. Să nu desfăşoare în cadrul Asociaţiei activităţi cu caracter politic sau de racolare de membri pentru diferite partide sau organizaţii politice.

9.7. Să sprijine, în măsura posibilităţilor, moral şi material, toate acţiunile întreprinse de asociaţie pentru îndeplinirea obiectivelor prevăzute la art. 6.

Art.10- Drepturi:

10.1. Să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere ale Asociaţiei, filialei/subfilialei.

10.2. Să fie informaţi periodic (trimestrial) asupra situaţiei politico-militare interne şi internaţionale şi cu noutăţile ce apar în domeniul chimiei militare/apărării C.B.R.N. şi a protecţiei mediului înconjurător.

10.3. Să fie informaţi oportun asupra demersurilor şi activităţilor desfăşurate de organele de conducere ale asociaţiei (filialei/subfilialei) din care fac parte.

10.4. Să contribuie, prin propuneri şi activitate personală, la luarea hotărârilor asociaţiei (filialei/subfilialei) şi la ducerea acestora la îndeplinire.

10.5. Să  contribuie  la pregătirea şi expunerea unor informări cu noutăţi din activitatea personală (cercetarea ştiinţifică în domeniul chimiei militare, studiul literaturii de specialitate, cărţile de specialitate elaborate, concluzii din vizite de lucru în ţară şi străinătate etc.)

10.6. Să beneficieze de drepturile şi înlesnirile stabilite de Ministerul Apărării, precum şi de organele şi unităţile militare de pe teritoriu, pentru membrii Asociaţiei.

10.7. Să se adreseze  conducerii asociaţiei, filialei/subfilialei din care fac parte, precum şi organelor de conducere superioare ale Asociaţiei pentru a fi sprijiniţi în rezolvarea unor probleme privind condiţiile de viaţă, asistenţa medicală, obţinerea  unor drepturi ce li se cuvin, precum şi în relaţiile cu diferite organe şi organizaţii locale, unităţi militare.

10.8. Să fie sprijiniţi pentru înhumare în cimitire militare (civile) şi în organizarea de funeralii şi onoruri militare, potrivit regulamentelor militare în vigoare şi datinilor cultului religios din care fac parte.

10.9. Sa participe la toate activităţile organizate de asociaţie ca: adunări, simpozioane, vizite efectuate în unităţile de apărare C.B.R.N. şi excursii în ţară şi peste hotare etc.

10.10. Sa se inscrie în A.N.C.M.R.R. să devină membri ai caselor de ajutor reciproc, unităţilor economice şi de servire din M.Ap.N.şi să beneficieze de facilităţile oferite de acestea.

10.11.Sa fie avansaţi in gradul următor la propunerea filialelor/subfilialelor si a conducerii Asociaţiei, potrivit prevederilor Statutului Cadrelor Militare si a criteriilor aprobate de Ministerul Apărării Naţionale.

10.12.Sa se transfere la cerere dintr-o structură teritorială în alta, cu păstrarea vechimii si fără achitarea cotizatiei la noua structură, dacă au plătit cotizatia anuală la structura din care au făcut parte.

Art. 11- Membrii asociatiei, care sunt si membri ai diferitelor partide, organizatii sau aliante politice, nu pot face parte din organele de conducere ale asociatiei pe întreaga scară ierarhică, dacă au ca scop sprijinirea activitătii acestor entităti.

 

Art.12-1. Pierderea calităţii de membru poate avea loc numai cu respectarea prevederilor statutare asfel:

 

 1. prin deces;
 2. la cererea personală scrisă;
 3. angajarea în activităţi ce contravin statutului şi hotărârilor organelor de conducere ale asociaţiei;
 4. în cazul unei condamnări penale rămase definitive;
 5. pentru neplata cotizaţiei pe o durată de cel puţin doi ani;
 6. de drept, în cazul dizolvării Asociaţiei, la data radierii din Registrul Asociaţiilor si Fundaţiilor.

12.2. Ridicarea calităţii de membru al Asociaţiei se hotărăşte de organele care au aprobat acordarea acesteia.

Pierderea calitătii de membru de onoare se face la cererea titularului sau la retragerea de către Consiliul Director a acestui titlu.

12.3. Persoana care consideră că ridicarea calităţii de membru este nejustificată poate face contestaţie la organele superioare celor care au adoptat hotărârea.

12.4. Reprimirea în Asociatie se va putea face la cererea scrisă a fostului membru, după cel putin un an, de către conducerea care a hotărât ridicarea calitătii de membru.

III. STRUCTURA ASOCIAŢIEI (FILIALEI/SUBFILIALEI)

Art.13- Asociaţia Cadrelor de Chimie Militară/Apărare C.B.R.N. în Rezervă şi în Retragere îşi constituie filiale şi subfiliale ca structuri teritoriale, organe de conducere proprii şi un patrimoniu (atât asociaţia cât şi filialele/subfilialele).

Art.14- În municipiile şi localităţile (garnizoanele) în care există/au existat structuri militare de apărare C.B.R.N., precum şi în sectoarele municipiului Bucureşti prin hotărârea Conferinţei Asociaţiei, iar între conferinţe, cu aprobarea Consiliului Director, se pot înfiinţa filiale şi/sau subfiliale, în condiţiile legii.

14.1 Fi1ialele sunt entităţi teritoriale cu personalitate juridică, care pot încheia, în nume propriu, acte juridice în condiţiile stabilite de Asociaţie, prin statut, pe baza aprobării prealabile a Biroului Executiv. De asemenea, pot încheia acte juridice de dispoziţie, în numele şi pe seama Asociaţiei, numai pe baza hotărârii Consiliului Director.

14.2. Subfilialele  sunt structuri teritoriale fără personalitate juridică, care aplică prevederile Statutului Asociaţiei la specificul garnizoanei (localităţii, sectorului) şi desfăşoară activităţile date în competenţa lor de către Conferinţa Asociaţiei.

14.3 In funcţie de situaţie si posibilităţi, subfilialele pot obţine, la cerere, personalitate juridică, devenind filiale.

14.4 În municipiul Bucureşti se constituie filiala A.C.Ch.M.R.R./Apărare C.B.R.N. care cuprinde cadrele militare în rezervă şi în retragere de pe teritoriul acestuia şi din judeţul Ilfov. Când numărul de membri va fi mai mare (cel puţin 15 – 20 membri de sector), cu aprobarea Consiliului Director, se pot organiza subfiliale ale Asociaţiei, pe sectoare.

Conducerea filialei din municipiul Bucureşti se asigură de Biroul Executiv al A.C.Ch.M.R.R./Apărare C.B.R.N..

Asociaţia şi filialele/subfilialele se înfiinţează cu un număr de membri prevăzut de lege.

Art.15-ORGANELE DE CONDUCERE

15.1 Organele centrale de conducere ale Asociaţiei sunt: Conferinţa Asociaţiei, Consiliul Director şi Biroul Executiv.

15.2 Organele de conducere ale filialei (subfilialei) sunt: adunarea generală şi biroul filialei (subfilialei).

15.3. Organele de conducere, pe întreaga scară ierarhică, îşi desfăşoară activitatea şi adoptă hotărâri în mod democratic, pe baza votului liber exprimat.

15.4. Hotărârile Consiliului Director şi Biroului Executiv sunt obligatorii pentru toate filialele (subfilialele) şi pentru toţi membrii acestora, indiferent de poziţia personală, exprimată verbal, scris sau prin vot.

15.5. Hotărârile sunt valabile dacă au fost adoptate cu votul majorităţii celor prezenţi cu excepţia art. 45.

15.6 Pe fiecare nivel ierarhic un membru al Asociatiei poate fi ales pe o functie de conducere de către adunarea generală. Acesta poate cumula mai multe mandate succesive.

.Art. 16- Conferinţa Asociaţiei este organul suprem de conducere al A.C.Ch.M.R.R./Apărării C.B.R.N. pe ţară; se convoacă la un interval de 4 ani şi are următoarele atribuţii:

16.1. Analizează, evaluează şi concluzionează asupra activităţii desfăşurate de Consiliul Director, Biroul Executiv şi comisiile statutare, de la ultima conferinţă şi stabileşte obiectivele şi direcţiile principale de acţiune pentru următorii 4 ani.

16.2. Alege, o dată la 4 ani, Consiliul Director şi dacă este nevoie şi comisiile prevăzute de statut  Adoptă, când este necesar, modificări sau completări la Statutul Asociaţiei.

16.3. La cererea a cel puţin jumătate din numărul filialelor sau ca urmare a iniţiativei Consiliului Director se poate convoca conferinţa extraordinară, cu atribuţii totale sau parţiale menţionate la art.16.

16.4. Alege sau revocă membrii Consiliului Director

16.5. Alege sau revocă cenzorul sau, după caz, membrii comisiei de cenzori.

16.6. Modifică  Statutul dacă este nevoie.

16.7. Înfiinţează filiale (subfiliale) ale Asociaţiei, dacă este cazul.

16.8. Îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în legea 246 din 18 iulie 2005.

16.9. Analizează activitatea economico-financiară.

16.10. Confirmă înfiinţarea de filiale/subfiliale şi validează birourile alese de către acestea.

Art. 17- Conferinţa Asociaţiei se constituie din delegaţii aleşi de adunările filialelor/subfilialelor, din membrii în exerciţiu ai Consiliului Director şi ai comisiilor prevăzute în Statut.

Normele şi criteriile de reprezentare a delegaţilor aleşi se stabilesc pentru fiecare conferinţă de către Biroul Executiv.

La conferinţa asociaţiei pot participa ca invitaţi reprezentanţi din partea M.Ap.N. şi ai altor instituţii militare, membrii titulari, membrii de onoare şi reprezentanţi ai instituţiilor şi organizaţiilor cu care colaborează asociaţia, ai presei, radioului şi televiziunii.

Conferinţa asociaţiei este statutară dacă se întruneşte prezenţa a cel puţin două treimi din participanţii menţionaţi la art.17.

Hotărârile se consideră valabile dacă întrunesc votul pozitiv a cel puţin jumătate plus unu din participanţii cu drept de vot.

Alegerea organelor de conducere se poate face prin vot secret sau prin vot deschis, prin corespondenţă, prin mandat, on line,  după cum hotărăşte conferinţa.

Art. 18- Consiliul Director este organul de conducere al asociaţiei în intervalul dintre conferinţe; el se întruneşte când este necesar, fără a depăşi intervalul de un an şi ori de câte ori este nevoie.

Este format din cel mult 15 membri titulari şi 2-3 membri supleanţi aleşi prin vot de către conferinţa asociaţiei pe ţară, precum şi din preşedinţii filialelor/subfilialelor.

Art. 19- Consiliul Director are următoarele atribuţii:

19.1. Analizează activitatea Asociaţiei şi a Biroului Executiv pentru realizarea scopurilor Asociaţiei şi ducerea la îndeplinire a hotărârilor conferinţei şi să ia măsurile corespunzătoare.

19.2. La prima şedinţă după constituirea sa, alege dintre membrii Consiliului Director, pentru o perioadă de 4 ani, preşedintele (eventual preşedintele onorific), prim-vicepreşedintele, vicepreşedinţii şi secretarul general; numeşte şefii de sectoare şi colaboratorii Consiliului Director. De asemenea, confirmă membrii Biroului Executiv .

19.3. Atunci când este necesar, poate revoca parte din persoanele alese în funcţiile de mai sus, numind înlocuitori în posturile rămase vacante şi poate trece membrii supleanţi în rândul membrilor Consiliului Director.

19.4. Analizează, ori de câte ori este necesar, activitatea  filialelor/subfilialelor teritoriale pentru îndeplinirea prevederilor Statutului Asociaţiei, adoptând hotărâri, măsuri şi recomandări.

19.5. Organizează conferinţele Asociaţiei şi şedinţele Consiliului Director, propunând ordinea de zi şi pregătind documentele necesare desfăşurării acestora.

19.6. Conduce activitatea sectoarelor şi a aparatului de lucru al Consiliului Director. Aparatul de lucru se poate constitui, în caz de nevoie, din preşedinte, vicepreşedinte şi secretar, pentru a fi mai operativi în analizarea obiectivelor din plan şi a căilor de îndeplinire. Uneori, la şedinţele aparatului de lucru se pot invita şefi de compartimente, a căror activitate se analizează.

19.7.  Preşedintele Consiliului Director este şi preşedintele Asociaţiei,  precum si a Biroului Executiv.

19.8. Prezintă în cadrul Conferinţei, raportul de activitate, execuţia bugetară, proiectul de program şi proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli.

19.9. Aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Asociaţiei şi stabileşte modalităţile de completare şi/sau modificare a acestuia.

19.10. Aprobă afilierea Asociaţiei la alte organisme naţionale sau internaţionale si propune modificarea statutului,în condiţiile legii.

19.11. Analizează propunerile de înaintare în grad, de acordare a unor decoraţii, recompense, titluri onorifice şi le înaintează celor în drept să hotărască.

19.12. Analizează  şi acordă titlul de membru de onoare.

Art. 20- Biroul Executiv  asigură conducerea curentă a activităţii asociaţiei între şedinţele Consiliului Director, întrunindu-se o dată pe lună şi de câte ori este necesar.

Este compus din cel mult 11 membri, în acest număr fiind incluşi preşedintele asociaţiei, prim-vicepreşedintele, vicepreşedinţii, secretarul general şi parte din şefii de sectoare, membri ai Consiliului Director. Sedintele se pot desfăsura si online.

Art. 21- Biroul Executiv  are următoarele atribuţii:

21.1. Analizează respectarea prevederilor Statutului Asociaţiei şi modul de ducere la îndeplinire a hotărârilor Conferinţei pe ţară şi ale Consiliului Director, adoptând hotărâri, decizii şi recomandările ce se impun.

21.2. Îndrumă şi monitorizează activitatea birourilor filialelor/subfilialelor şi intervine operativ, când este necesar, pentru rezolvarea eventualelor probleme deosebite apărute privind respectarea prevederilor Statutului şi a hotărârilor Conferinţei pe ţară şi ale Consiliului Director.

21.3. Numeşte şefii de sectoare şi confirmă colaboratorii permanenţi ai acestora, conduce activitatea sectoarelor prevazute prin regulament..

21.4. Este autorizat să reprezinte Asociaţia, prin preşedinte (înlocuitorul său legal) sau persoanele împuternicite de acesta, în relaţiile cu instituţiile centrale ale puterii de stat, cu M.Ap.N., cu alte instituţii şi organizaţii similare din ţară şi străinătate.

21.5. Menţine legătura permanentă cu filialele/subfilialele teritoriale, pe care le informează oportun despre acţiunile şi demersurile conducerii asociaţiei, participă periodic, ori de câte ori este necesar, la adunările filialelor/subfilialelor şi primeşte informaţii privind activitatea acestora.

21.6. Organizează şedinţele Consiliului Director, propune ordinea de zi şi pregăteşte documentele necesare desfăşurării acestora.

21.7. Primeşte membrii în filialele municipiului Bucureşti, eliberează carnetul de membru, ţine evidenţa acestora.

21.8. Ia măsuri şi acţionează pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor statutului, a hotărârilor organelor de conducere superioare şi ale filialelor/subfilialelor teritoriale, pregăteşte şi ţine întruniri trimestriale cu membrii ce aparţin direct filialelor/subfilialelor, în scopul informării acestora asupra hotărârilor, deciziilor, recomandărilor şi măsurilor luate în cadrul Asociaţiei.

Art. 22- Adunarea generală a filialei(subfilialei) este organul de conducere a întregii activităţi din cadrul filialei(subfilialei), se întruneşte trimestrial (sau lunar) şi are următoarele atribuţii:

22.1. Analizează anual activitatea biroului cu privire la îndeplinirea prevederilor statutare, a hotărârilor organelor de conducere superioare şi a celor proprii şi stabileşte măsurile ce se impun; aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli.

22.2. Trimestrial (sau lunar) ascultă informări pregătite de birou cu privire la hotărârile, deciziile, recomandările şi măsurile luate în cadrul filialei/subfilialei, precum şi expuneri cu caracter militar, social, economic etc.

22.3. Stabileşte obiectivele filialei(subfilialei) pe fiecare an calendaristic şi analizează activitatea economico-financiară.

22.4. Alege prin vot deschis, o dată la 4 ani, biroul filialei(subfilialei), cenzorul (dacă este cazul) şi delegaţii la conferinţa asociaţiei. Modifică, la nevoie, în cadrul adunării generale anuale, componenţa biroului filialei/subfilialei şi după caz, numirea altui cenzor.

22.5. Alege sau revocă membrii biroului filiale(subfilialei).

22.6. Propune modificări la statutul asociatiei

22.7. Înfiinţează alte subfiliale, dacă este cazul.

22.8. Îndeplineşte orice alte atribuţii din legea 246 din 18 iulie 2005.

Art. 23- Biroul filialei(subfilialei) este organul de conducere între adunările generale, se compune din 5 membri titulari (preşedinte, un vicepreşedinte, secretar executiv şi 2 membri supleanţi). Filialele cu efective până la 20 membri vor alege un preşedinte şi un secretar executiv.

Art. 24- Biroul filialei(subfilialei) se întruneşte lunar şi ori de câte ori situaţia impune acest lucru şi are următoarele atribuţii:

24.1. Primeşte membri în filială (subfilială), eliberează carnete de membru, ţine evidenţa acestora, încasează taxa de înscriere şi cotizaţia stabilită.

24.2. Ia măsuri şi acţionează pentru îndeplinirea prevederilor statutului, a hotărârilor organelor de conducere superioare şi a celor proprii.

24.3. Pregăteşte adunările generale anuale de analiză şi pe cele de informare trimestrială (sau lunară) pe teme cu caracter militar, social, economic etc.

24.4. Reprezintă filiala/subfiliala în relaţii cu instituţiile şi organizaţiile teritoriale militare şi civile.

24.5. Vicepreşedintele şi membrii biroului vor deţine şi funcţii de şefi de sectoare.

24.6. Administrează patrimoniul şi fondurile deţinute de filială(subfilială).

Art. 25- Pentru alegerea în funcţii de conducere unice, din fiecare organ, se propun pe cat posibil cel puţin câte două candidaturi, iar pentru celelalte funcţii se propune un număr de candidaţi cu cel puţin 1/3 mai mare. Este declarat ales candidatul care a obţinut numărul cel mai mare de voturi.

Pentru funcţia de preşedinte, candidatul ales trebuie să obţină cel puţin jumătate plus unu din voturile exprimate de votanţii prezenţi.

Rezultatele alegerilor se consemnează în proces-verbal.

Vicepreşedinţii şi secretarul Consiliului Director (biroului) deţin şi funcţii de şefi de sectoare, conform schemei anexă  la Regulament.

Unul din membrii Consiliului Director (când nu se înfiinţează sectorul buget şi contabilitate) şi unul din membrii biroului filialei vor îndeplini funcţia de contabil trezorier.

Dacă este nevoie să se detalieze atribuţiile funcţionale ale Consiliului Director, biroului filialelor, se pot întocmi regulamente de funcţionare a acestora, care se vor aproba de adunarea generală a asociaţiei ori de adunarea generală a filialei.

Art. 26- Dezbaterile şi confruntările de opinii în procesul de conducere şi în relaţiile din cadrul asociaţiei (filialei/subfilialei) şi modalităţile de acţiune în vederea îndeplinirii scopurilor stabilite trebuie să se caracterizeze prin deplină camaraderie, politeţe militară şi respect reciproc.

Art. 27- Consiliul Director  şi biroul filialei(subfilialei) vor înfiinţa, ca document de lucru şi evidenţa îndeplinirii obiectivelor prevăzute  la art.6, un plan anual de activitate al asociaţiei (filialei/subfilialei), pe care îl prezintă în şedinţa de lucru în trimestrul IV al fiecărui an, pentru discutare şi aprobare.

Art. 28- Preşedintele asociaţiei (filialei/subfilialei)  poate participa la şedinţele de lucru ale A.N.C.M.R.R., filialelor acesteia, la şedinţele de lucru ale organelor de conducere a acestora, precum şi la alte activităţi, când este invitat.

Art. 29- Activitatea organelor de conducere şi a aparatului de lucru trebuie să se caracterizeze prin operativitate, perseverenţă şi transparenţă, asigurându-se informarea oportună a membrilor asociaţiei asupra măsurilor luate şi demersurilor întreprinse, precum şi a stadiului de rezolvare a acestora.

Art. 30- Îndeplinirea hotărârilor organelor ierarhice superioare şi ale celor proprii, acţiunile oportune şi ferme pentru stabilirea celor mai eficiente măsuri de punere în aplicare a acestora, precum şi prezentarea în mod deschis şi civilizat a opiniilor şi propunerilor constituie fundamentul disciplinei în cadrul A.C.Ch.M.R.R.

 1. ACTIVITATEA FINANCIAR-CONTABILĂ

Art. 31- Activitatea economico-financiar-contabilă a A.C.Ch.M.R.R., filialelor şi subfilialelor se desfăşoară în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare, a bugetului de venituri şi cheltuieli întocmit anual şi ale prezentului statut.

Art. 32- Sursele financiare ale asociaţiei sunt:

 1. a) taxa de înscriere şi cotizaţiile lunare depuse de membri;
 2. b) dobânzi bancare pentru sumele depuse în cont;
 3. c) alocaţii de la bugetele organelor locale;
 4. d) donaţii şi sponsorizări;
 5. e) 2% ( 3,5%) din impozitul pe venit al salariaţilor conform legii;
 6. f) alte venituri prevăzute de lege.

Valoarea taxei de înscriere şi a cotizaţiei anuale se stabileşte de Conferinţa Asociaţiei, iar între conferinţe de Consiliul Director şi este obligatorie pentru toate filialele/subfilialele şi membrii Asociaţiei.

Art. 33- Mijloacele băneşti ale A.C.Ch.M.R.R. (filialei/subfilialei) se păstrează în cont trezorier la bancă.

Suma încasată de filiale/subfiliale din taxa de înscriere, cotizatiile lunare si redirectionarea a 2% (3,5%) din impozitul anual pe veniturile din pensiile militare/civile, se repartizează astfel: 85% se retine la filială, iar 15% se virează la fondul centralizat al asociatiei. Sumele se virează la fondul centralizat al asociatiei trimestrial, păna la 15 ale primei luni din trimestrul următor. În subfilialele care au până la 15 membri inclusiv, sumele încasate din sursele mentionate mai sus se vor retine la dispozitia acestora. Suma încasată din redirectionarea a 2%(3.5%) din impozitul anual pe veniturile din salarii/pensii a celor ce nu fac parte din asociatie se retine la dispozitia filialelor/subfilialelor. Costul transportului membrilor asociati desemnati să participe la sedintele Conferintei (Consiliului director) al asociatiei cu trenul sau autovehiculul personal, se suportă, la cerere, 50% din fondurile filialelor/subfilialelor si 50% din fondurile Asociatiei.

Art. 34- Cheltuielile se efectuează în limita sumelor prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli pe bază de acte legale justificative, cu viza sectorului financiar-contabil şi cu aprobarea preşedintelui asociaţiei  şi al fiecărei filiale si subfiliale.

Cheltuielile se pot referi la depuneri de coroane de flori, scrierea şi  multiplicarea unor materiale, anunţuri în presa scrisă şi vorbită, rechizite de birou, transportul membrilor Consiliului Director la înfiinţarea filialelor/subfilialelor, când se aprobă de conferinţa asociaţiei etc.

Bugetul de venituri si cheltuieli se aprobă de biroul executiv la nivelul asociatiei si de adunarea generală la filiale/subfiliale. Situatiile financiare anuale se întocmesc si se depun la institutiile competente potrivit normelor elaborate de Ministerul Finantelor.

Art. 35- Membrii organelor de conducere şi ai sectoarelor îşi desfăşoară activitatea pe bază de voluntariat. Aceştia pot primi stimulente în bani şi obiecte, decontarea cheltuielilor de delegare pe timpul deplasării în interesul asociaţiei şi a abonamentelor pe mijloacele de transport în comun.

Personalul care desfăşoară activităţi permanente şi este ales în organele de conducere beneficiază de drepturile prevăzute personalului încadrat în muncă potrivit legislaţiei în vigoare, în cuantumul stabilit de biroul executiv şi de biroul filialei/subfilialei.

Valoarea stimulentelor în bani şi obiecte, precum şi cuantumul indemnizaţiilor se stabilesc anual în şedinţele biroului executiv şi în biroul filialei/subfilialei.

Pentru elaborarea unor lucrări deosebite în folosul Asociaţiei pot fi acordate premii în bani, diplome etc. membrilor A.C.Ch.M.R.R. şi, în mod excepţional, unor persoane din afara acesteia.

Presedintii/membrii de onoare din cadrul Asociatiei nu vor beneficia de drepturi sau facilităti viagere.

Art. 36- Consiliul Director şi biroul executiv  (biroul filialei/subfilialei) pot aproba, în funcţie de posibilităţi, acordarea de ajutoare financiare unor membri ai asociaţiei (filialei/subfilialei) aflaţi în situaţie de forţă majoră sau rămaşi singuri (întrajutorare, supraveghere, abonamente pe mijloace de transport etc.).

Art. 37. Activitatea economico-financiară din cadrul A.C.Ch.M.R.R., când are un număr mare de membri(peste 300) poate fi îndrumată şi coordonată de Consiliul Director şi Comitetul Asociaţiei prin comisia buget şi contabilitate, în care scop se elaborează norme metodologice.

Art. 38- COMISIA DE CENZORI (CENZORUL)

38.1. Controlul financiar intern al asociatiei este organizat de comisia de cenzori iar la nivelul filialei/subfilialei care numără peste 15 membri de către un cenzor. Când acestea numără sub 15 membri, inclusiv, controlul va fi exercitat de unul din membri asociati care nu face parte din organele de conducere.

38.2. Membrii Consiliului Director  (biroului executiv, biroului) nu pot fi cenzori.

38.3. Regulile generale de organizare şi funcţionare ale comisiei de cenzori se aprobă de Conferinţa Naţionala. Comisia de cenzori îşi poate elabora un regulament intern de funcţionare.

Art. 39- Comisia de cenzori/cenzorul are următoarele atribuţii:

39.1.  Îndrumă şi controlează activitatea financiar-contabilă la nivelul Asociaţiei, filialelor (subfilialelor). Acestea îşi desfăşoară activitatea conform legislaţiei în domeniu.

39.2. Persoanele ce vor fi numite în acest organ trebuie să fie membre ale Asociaţiei, să posede studii economice ori juridice (sau cu cunoştinţe de specialitate în domeniu) şi să fi lucrat, de regulă, în funcţii cu acest profil.

39.3.  Comisia de Cenzori a Asociaţiei este compusă din 3 membri şi îşi alege prin vot deschis un preşedinte.

Art. 40- Membrii comisiei de cenzori/cenzorul nu sunt membri ai Consiliului Director, respectiv a biroului filialei/subfilialei şi nu pot îndeplini alte funcţii în organele de conducere pe întreaga scară ierarhică a Asociaţiei.

Art. 41-  Preşedintele Comisiei de Cenzori/cenzorul participă fără drept de vot la şedinţele Consiliului Director şi Biroului Executiv, respectiv la şedinţele  Biroului filialei/subfilialei; ceilalţi membri pot participa la şedinţele acestor organe fără drept de vot.

Art. 42- Atribuţiile principale ale Comisiei de cenzori/cenzorului:

42.1. Verifică trimestrial gestiunea financiar-contabilă şi ori de câte ori situaţia o impune, iar rezultatul se consemnează într-un proces verbal , care se va analiza în şedinţa Biroului Executiv, la care participă preşedintele Comisiei, respectiv în şedinţele   biroului filiale/subfilialei, cu participarea comisiei (cenzorului) respectiv.

42.2.  Veghează ca prevederile legilor, ordonanţelor guvernamentale, precum şi hotărârile Conferinţei Asociaţiei, ale Consiliului Director să fie aplicate corect şi să fie respectate.

42.3. Cenzorii sunt obligaţi să supravegheze gestiunea Asociaţiei (filialelor, subfilialelor), să controleze dacă bilanţul contabil este legal întocmit, în concordanţă cu balanţa de verificare, cu reglementările în vigoare şi dacă evaluarea patrimoniului este făcută conform legislaţiei.

42.4.  Verifică resursele veniturilor şi destinaţiile cheltuielilor, precum şi modul de utilizare şi justificare a acestora.

42.5. Verifică rezultatele inventarierii fondurilor şi bunurilor materiale.

42.6. Verifică situaţia debitorilor şi creditorilor şi propune măsuri de stingere a litigiilor.

42.7.  Verifică sesizările în scris cu privire la activitatea financiar-contabilă a Asociaţiei şi propune modalităţile de rezolvare conform legislaţiei.

42.8. Prezintă raport de activitate la Conferinţa  Asociaţiei, respectiv la adunările generale anuale ale filialelor şi la adunările generale ale subfilialelor.

42.9. Comisia de Cenzori (cenzorul) are obligaţia să analizeze şi să supravegheze gestiunea financiar-contabilă a filialei (subfilialei) din teritoriul respectiv.

42.10. Comisia de Cenzori a Asociaţiei va efectua acţiuni de îndrumare, control şi verificare a activităţii financiar-contabile a A.C.Ch.M.R.R, a filialelor şi subfilialelor.

 1. PREVEDERI FINALE

Art. 43- Ziua A.C.Ch.M.R.R. se serbează anual la 15 mai.

Art. 44- Cu aprobarea Consiliului Director, filialele (subfilialele) pot purta numele unor personalităţi istorice, academice sau din domeniul chimiei militare, care au adus contribuţii remarcabile în domeniul lor de activitate.

Art. 45- A.C.Ch.M.R.R. se dizolvă prin hotărâre judecătorească la cererea Ministerului public sau a oricărei persoane interesate sau prin hotărârea Conferintei Asociatiei, statutar constituită, prin vot secret, exprimat favorabil de cel putin 2/3 dintre membrii prezenti. Similar se v-a proceda în adunările generale ale filialei (subfilialei).

Prezentul Statut a fost aprobat în Conferința A.C.Ch.M.R.R. din 18.06. 2021.

PRINCIPII GENENRALE

 Asociația Cadrelor*) de Chimie Militară în Rezervă și în Retragere – denumită prescurtat A.C.Ch.M.R.R. – este o organizație profesională, democratică și non-profit, ce se înființează prin asocierea voluntară a cadrelor militare provenite din cadrul Chimiei Militare/Apărării NBC din armată și aflate în rezervă sau în retragere, pe baza și în condițiile Legii nr.80 din 29 iunie 1995 și a O.G. nr.26 din 30 ianuarie 2000.

 1. PATRIE – ONOARE – DEMNITATE este deviza asociației.
 2. Asociația Cadrelor de Chimie Militară/Apărare NBC** în Rezervă și în Retragere funcționează sub patronajul Ministerului Apărării Naționale, ministrul fiind președinte de onoare.
 3. A.C.Ch.M.R.R. este persoană juridică și reprezintă interesele cadrelor de Chimie Militară/Apărare NBC în rezervă și în retragere în relațiile cu instituțiile centrale și locale ale puterii de stat, precum și cu alte instituții și organizații.
 4. Asociația nu face politică partizană și nu desfășoară activități în favoarea vreunui partid sau organizații politice.
 5. Asociația Cadrelor de Chimie Militară/Apărare NBC în Rezervă și în Retragere are ca obiective fundamentale:
 6. realizarea unei legături strânse cu cadrele active din arma „Apărare NBC”, cu structura de specialitate din SMG, cu unitățile de Apărare NBC, care să influențeze creșterea capacității de apărare a României și întărirea armatei, pregătirea cadrelor militare aflate în rezervă și în retragere în vederea participării lor, la nevoie, în mod activ la apărarea independenței, suveranității și integrității teritoriale a României;
 7. menținerea la cote înalte în rândul ofițerilor de chimie militară trecuți în rezervă sau retragere a spiritului de armă și a dragostei față de armata română, respectarea și apărarea onoarei și demnității militare;
 8. studierea istoriei acestei arme și cunoașterea înfăptuirilor de seamă ale înaintașilor noștri; prezentarea unor personalități din armă, care s-au remarcat în mod deosebit prin activitatea desfășurată pentru dezvoltarea armei sau în activitatea tehnico-științifică și popularizarea acestora;
 9. participarea la educarea tineretului român în spiritul dragostei față de patrie, de trecutul glorios al poporului român, a tradițiilor armatei și ale chimiei militare/apărării NBC, cultului față de eroii neamului, precum și a pregătirii privind „Instrucția pentru Apărarea NBC”;

*) Pin cadre de Chimie Militară se înțeleg generalii, ofițerii, maiștri militari, subofițerii și civilii care au muncit în unități de profil din Armată sau în alte compartimente de specialitate din economia națională care se asociază în mod voluntar, doresc și pot îndeplini cerințele prezentului statut.

**)Apărare nucleară, biologică și chimică.

 1. contribuirea la dezvoltarea gândirii militare românești prin elaborarea de studii și participarea la dezbateri pe teme de doctrină și strategie militară, stimularea studiilor și cercetării științifice în domeniul chimiei militare/apărării NBC prin diplome ș alte mijloace;
 2. acționarea permanentă cu sprijinul Ministerului Apărării Naționale pentru protecția socială a cadrelor militare pensionate, asigurarea condițiilor pentru o viață demnă, decentă în concordanță cu importanța socială, răspunderile și privațiunile serviciului militar (pensii corespunzătoare, asistență medicală și medicamente, acces în sanatorii, case de odihnă și tratament administrate de minister, facilități la transportul C.F.R. etc.);
 3. vizitarea periodică, cu sprijinul structurilor de „Apărare NBC” din Statul Major General, a unor unități de chimie militară, în scopul cunoașterii modernizărilor ce au loc cu ocazia integrării armatei în structurile euro-atlantice cu ocazia sărbătorilor aniversărilor: „Ziua Chimiei Militare” și a „zilelor înființării” unităților de apărare NBC etc.
 4. menținerea unei legături strânse cu Asociația Națională a Veteranilor de Război și cu U.N.C.M.R.R.* pentru corelarea unor activități comune legate de trecutul istoric al armatei, cinstirea eroilor patriei etc.;
 5. realizarea în colaborare cu organele de resort din M.Ap.N., din UNCMRR și cu Asociația Națională a Veteranilor de Război a unor legături cu ofițeri din chimia militară/apărare NBC în rezervă din alte state, pentru schimbul de informații, vizitarea unor muzee sau locuri istorice;
 6. organizarea de excursii în țară și străinătate la obiective sau pe trasee turistice, pentru petrecerea în mod plăcut a timpului liber;
 7. participarea la întrajutorarea pensionarilor din chimia militară/apărare NBC, care au ajuns la o vârstă înaintată și nu mai au alt sprijin material și moral.
 1. MEMBRII ASOCIAȚIEI, ÎNDATORIRI ȘI DREPTURI

 

 1. Membrii Asociației (filialelor) Cadrelor de Chimie Militară/Apărare NBC în Rezervă și în Retragere au următoarele îndatoriri:

7.1. să acționeze, în toate împrejurările, pentru întărirea unității A.C.Ch.M.R.R. în vederea realizării scopurilor sale;

7.2. să respecte și să îndeplinească prevederile Statutului asociației și hotărârile organelor de conducere, precum și sarcinile primite de la aceste organe, iar în cazul deținerii de funcții de conducere sau de colaboratori în aparatul de lucru, să acționeze cu simț de răspundere, competență, profesionalism, operativitate și prevedere;

*)Uniunea Națională a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere.

7.3. să contribuie prin modalitățile specifice asociației la creșterea capacității de apărare a țării și la îndeplinirea de către armată a rolului său de factor garant al suveranității, a independenței și a unității statului, a integrității teritoriale a țării și a democrației constituționale, precum și a obligațiilor asumate față de apartenența la diferite alianțe militare de securitate, în conformitate cu prevederile Constituției, Strategiei Securității Naționale și Cărții Albe a Guvernului și doctrinei militare. Să ia atitudine fermă împotriva tuturor acțiunilor și manifestărilor care aduc atingere sau prejudicii interesului național, statului de drept și sistemului democratic ori prestigiului armatei;

7.4. să-și exprime în cadru organizat punctul de vedere și propunerile privind modul în care Asociația îndeplinește prevederile statutului, obiectivele și măsurile stabilite, dar fără a angaja asociația în declarațiile pe care le face mass-mediei, dacă nu au fost mandatați în acest scop;

7.5. să participe activ la ședințele și acțiunile din cadrul Asociației, să cotizeze potrivit regulamentelor și să atragă noi membri în rândul Asociației;

7.6. să dovedească în orice împrejurare o comportare demnă, politețe militară, respect și responsabilitate în raporturile cu ceilalți camarazi și în relațiile cu instituțiile militare și civile. Să nu desfășoare, în cadrul Asociației, activități cu caracter politic sau de racolare de membri pentru diferite partide sau organizații politice;

7.7. să sprijine, în măsura posibilităților, moral și material, toate acțiunile întreprinse de asociație pentru îndeplinirea obiectivelor prevăzute la articolul 6.

 1. Membrii Asociației (filialei) C.Ch.M.R.R. au următoarele drepturi:
 2. să aleagă și să fie aleși în organele de conducere ale Asociației;
 3. să fie informați periodic (trimestrial) asupra situației politico-militare interne și internaționale, precum și cu noutățile ce apar în domeniul chimiei militare/apărării NBC și a protecției mediului înconjurător, strategiei securității naționale, doctrinei militare și a noilor probleme rezultate din strategia de integrare euro-atlantică;
 4. să fie informați oportun asupra demersurilor și activităților desfășurate de organele de conducere a asociației (filialei) din care fac parte;
 5. să contribuie prin propuneri și activitate personală la luarea hotărârilor asociației (filialei) și la ducerea acestora la îndeplinire;
 6. să contribuie la pregătirea și expunerea informărilor cu noutăți din activitatea personală (cercetare științifică în domeniul chimiei militare, studiul literaturii de specialitate, cărțile de specialitate elaborate, concluzii din vizite de lucru în țară și străinătate etc.);
 7. să beneficieze de drepturile și înlesnirile stabilite de Ministerul Apărării Naționale, precum și de organele și unitățile militare de pe teritoriu pentru membrii Asociației;
 8. să se adreseze conducerii Asociației din care fac parte, precum și organelor de conducere superioare ale Asociației pentru a fi sprijiniți în rezolvarea unor probleme privind condițiile de viață, asistență medicală, obținerea unor drepturi ce li se cuvin, precum și în relațiile cu diferite organe și unități militare;
 9. membri A.C.Ch.M.R.R. au dreptul să participe la toate activitățile organizate de asociație, ca: adunări, simpozioane, vizite efectuate în unitățile de Apărare NBC și excursii în țară și peste hotare;
 10. membrii A.C.Ch.M.R.R. pot fi înscriși (se pot înscrie) și în Uniunea Națională a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere – denumită prescurtat U.N.C.M.R.R., să devină membri ai caselor de ajutor reciproc, unităților economice și de servire și să beneficieze de facilitățile oferite de acestea.
 11. Membrii asociației care sunt membri ai diferitelor partide, organizații sau alianțe politice nu pot face parte din organele de conducere ale Asociației și organizațiilor sale, pe întreaga scară ierarhică.
 12. Pierderea calității de membru poate avea loc numai cu respectarea prevederilor statutare:

10.1. calitatea de membru  încetează:

 1. a) prin deces;
 2. b) la cerere personală scrisă;
 3. c) prin radiere în cazuri de încetare a prevederilor statutare și a deciziilor Asociației, neplata cotizației timp de 12 luni, condamnare penală rămasă definitivă;

10.2. Ridicarea calității de membru al Asociației se hotărăște de organele care au aprobat acordarea acesteia;

10.3. Persoana care consideră că ridicarea calității de membru este nejustificată poate face contestație la organele superioare ale Asociației.

III. STRUCTURA ASOCIAȚIEI (FILIALEI)

 

 1. Asociația (filiala) Cadrelor de Chimie Militară/Apărare NBC în Rezervă și în Retragere se organizează pe principiul teritorial.
 2. Asociația județeană constituie elementul structural de bază în teritoriu al Asociației. Ea cuprinde toți membrii de pe teritoriul județului respectiv. Acolo unde este posibil, în același județ, se pot organiza filiale, spre exemplu: Argeș – Pitești și Câmpulung; Vaslui – Vaslui și Huși etc.

În municipiul București se constituie A.C.Ch.M.R.R./Apărare NBC, care cuprinde cadrele în rezervă și în retragere de pe teritoriul acestuia și din județul Ilfov și este similară cu asociația județeană. Când numărul de membri va fi mai mare, cu aprobarea Comitetului director, se pot organiza filiale ale Asociației, pe sectoare.

Asociațiile se înființează cu un număr minim de 20 de pensionari militari, conform prevederilor legii și Statutului aprobat de Comitetul director  și confirmat de Judecătoria Sectorului 4 din municipiul București (vezi extrasul din O.G. 26/2000).

Acolo unde nu sunt cel puțin 20 membri pensionari chimiști, se pot organiza asociații teritoriale (pe mai multe județe).

Toate filialele din compunerea județelor (municipiul București) fac parte integrantă din Asociația județeană.

Asociațiile județene și filialele se bucură de autonomie în luarea hotărârilor, cu respectarea prevederilor din Statut, cu drept de a avea relații nemijlocite cu organele, unitățile militare, administrative, culturale, economice, sportive etc. de pe teritoriul județului (municipiului București) sau din localitățile respective. Demersurile asociației județene și filialelor la instituțiile și organizațiile centrale sunt probleme de interes general pentru Asociație și se fac prin Colegiul director (consiliu executiv).

 1. Organele de conducere și structura A.C.Ch.M.R.R./Apărare NBC pe țară sunt: conferința asociației, colegiul director și biroul executiv central (la nevoie).

Organele de conducere ale asociației județene sunt: conferința asociației, comitetul asociației și biroul executiv.

Organele de conducere ale filialei sunt: adunarea generală și biroul filialei.

13.1. Organele de conducere, pe întreaga scară ierarhică, își desfășoară activitatea și adoptă hotărâri în mod democratic, pe baza votului liber exprimat;

13.2. Hotărârile organelor de conducere luate în mod statutar sunt obligatorii pentru toate asociațiile (filialele) și pentru toți membri acestora, indiferent de poziția personală exprimată verbal, scris sau prin vot;

13.3. Sunt statutare conferințele și adunările Asociației (filialelor) la care sunt prezenți cel puțin jumătate plus unu din numărul celor prevăzuți a participa, precum și hotărârile luate cu votul pozitiv a cel puțin jumătate plus unu al celor prezenți;

13.4. Persoanele alese în organele de conducere, pe toată scara ierarhică, nu pot fi alese mai mult de două legislaturi.

 1. Conferința asociației este organul de conducere al A.C.Ch.M.R.R./ Apărare NBC, pe țară; se convoacă la un interval de 4 ani și are următoarele atribuții:

14.1. analizează, evaluează și concluzionează asupra activităților desfășurate de colegiul director, biroul executiv central și comisiile statutare, de la ultima conferință și stabilește obiectivele și direcțiile principale de acțiune pentru următorii 4 ani;

14.2. alege, o dată la 4 ani, colegiul director și dacă este nevoie și comisiile prevăzute de statut (comisia de analiză a respectării Statutului, comisia de cenzori etc.). Adoptă, când este necesar, modificări sau completări la Statutul Asociației.

14.3. la cererea a cel puțin jumătate din numărul asociațiilor județene sau ca urmare a inițiativei colegiului director se poate convoca conferința extraordinară, cu atribuțiile totale sau parțiale, menționate în statut.

14.4. alege sau revocă membrii colegiului (comitetului, biroului) asociației (filialei);

14.5. alege sau revocă cenzorul sau, după caz, membrii comisiei de cenzori;

14.6. modifică actul constitutiv și statutul dacă este nevoie;

14.7. înființează filiale ale asociației, dacă este cazul;

14.8. îndeplinește orice alte atribuții prevăzute în O.G. 26/2000 sau în statut.

 1. Conferința Asociației se constituie din delegații aleși de conferințele județene, din membrii în exercițiu ai colegiului director și ai comisiilor prevăzute în statut, precum și din președinții asociațiilor județene.

Normele și criteriile de reprezentare a delegaților aleși se stabilesc pentru fiecare conferință de către biroul executiv central.

La conferințele asociației pot participa ca invitați reprezentanți din partea M.Ap.N. și a altor instituții militare, membri titulari, membri de onoare ai instituțiilor și organizațiilor cu care colaborează Asociația, ai presei, radioului și televiziunii.

Conferința Asociației este statutară dacă se întrunește prezența a cel puțin două treimi din participanții menționați în art.15.

Hotărârile se consideră valabile dacă întrunesc votul pozitiv a cel puțin jumătate plus unu din participanții cu drept de vot.

Alegerea organelor de conducere se poate face prin vot secret sau prin vot deschis, după cum hotărăște conferința.

 1. Colegiul director este organul de conducere a asociației pe țară, în intervalul dintre conferințe; el se întrunește când este necesar, fără a depăși intervalul de un semestru.

Este format din cel mult 15 membri titulari și 2-3 membri supleanți aleși prin vot de către Conferința Asociației pe țară, precum și din președinții asociațiilor județene, municipiului București etc.

 1. Colegiul Director are următoarele obligații:
 2. să analizeze activitatea Asociației și a biroului executiv central pentru realizarea scopurilor Asociației și ducerea la îndeplinire a hotărârilor conferinței și să ia măsurile corespunzătoare;
 3. la prima ședință după constituirea sa, alege dintre membrii colegiului, pentru o perioadă de 4 ani, președintele asociației (eventual președinte onorific), vicepreședinții și secretarul; numește șefii de sectoare și colaboratorii colegiului director. De asemenea, confirmă membrii biroului executiv central.
 4. atunci când este necesar, poate revoca parte din persoanele alese în funcțiile de mai sus, numind înlocuitori în posturile rămase vacante și poate trece membrii supleanți în rândul membrilor colegiului director.
 5. analizează, ori de câte ori este necesar, activitatea asociațiilor județene pentru îndeplinirea prevederilor Statutului Asociației, adoptând hotărâri, măsuri și recomandări;
 6. organizează conferințele asociației și ședințele Colegiului director, propunând ordinea de zi și pregătind documentele necesare desfășurării acestora;
 7. să conducă activitatea sectoarelor și a aparatului de lucru al colegiului director. Aparatul de lucru se poate constitui, în caz de nevoie, din președinte, vicepreședinte și secretar, pentru a fi mai operativi în analizarea obiectivelor din plan și a căilor de îndeplinire. Uneori, la ședințele aparatului de lucru se pot invita șefi de compartimente, a căror activitate se analizează;
 8. să reprezinte asociația în relațiile cu instituțiile și organizațiile locale, cu Ministerul Apărării Naționale și unitățile de profil.
 9. Biroul executiv central asigură conducerea curentă a activității Asociației între ședințele colegiului director, întrunindu-se o dată pe lună și de câte ori este necesar.

Este compus din cel mult 11 membri, în acest număr fiind incluși președintele asociației, vicepreședinții, secretarul executiv și parte din șefii de departamente, membri ai colegiului director.

 1. Biroul executiv central are următoarele atribuții:

19.1. analizează respectarea prevederilor statutului asociației și modul de ducere la îndeplinire a hotărârilor conferinței pe țară și ale Colegiului director, adoptând hotărârile, deciziile și recomandările ce se impun;

19.2. îndrumă și monitorizează activitatea comitetelor asociațiilor județene și a municipiului București și intervine operativ când este necesar pentru rezolvarea eventualelor probleme deosebite apărute privind respectarea Statutului și a hotărârilor Conferinței pe țară și ale Colegiului director;

19.3. numește șefii de departamente și confirmă colaboratori permanenți ai acestora, conduce activitatea departamentelor;

19.4. este autorizat să reprezinte Asociația, prin președinte (înlocuitorul său legal) sau persoanele împuternicite de acesta, în relațiile cu instituțiile centrale ale puterii de stat, cu M.Ap.N., cu alte instituții și organizații similare din țară și străinătate;

19.5. menține legătura permanentă cu asociațiile județene pe care le informează oportun despre acțiunile și demersurile conducerii Asociației, participă periodic, ori de câte ori este necesar, la conferințele și adunările asociațiilor județene și primește informații privind activitatea acestor organizații;

19.6. organizează conferințele pe țară și ședințele Colegiului director, propune ordinea de zi și pregătește documentele necesare desfășurării acestora.

 1. Conferința asociației județene este organul de conducere pe plan teritorial, care se convoacă la un interval de 12 luni și are următoarele atribuții principale:
 2. analizează și concluzionează asupra activităților desfășurate de comitetul și biroul executiv de la ultima conferință;
 3. stabilește obiectivele activității asociației pentru următoarele 12 luni și aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul următor;
 4. alege, odată la 4 ani, comitetul asociației, comisia de cenzori și delegații la Conferința A.C.Ch.M.R.R. pe țară;
 5. alege sau revocă membrii colegiului (comitetului, biroului) asociației (filialei);
 6. alege sau revocă cenzorul sau, după caz, membrii comisiei de cenzori;
 7. modifică actul constitutiv și statutul dacă este nevoie;
 8. înființează filiale ale asociației, dacă este cazul;
 9. îndeplinește orice alte atribuții prevăzute în O.G. 26/2000 sau în statut.
 10. Conferințele la acest nivel se constituie, dacă este posibil, din toți membrii asociației.

21.1. în cazul când nu pot fi întruniți toți membrii, Conferința va cuprinde comitetul asociației județene și membrii comisiei de cenzori în exercițiu, precum și delegații aleși după normele hotărâte de biroul executiv al asociației județene;

21.2. alegerea organelor de conducere se face prin vot secret sau deschis, după cum hotărăște Conferința;

21.3. la cererea a cel puțin 40% din membrii asociației județene sau ca urmare a hotărârii biroului executiv central, convoacă conferința extraordinară a asociației județene;

21.4. la conferința Asociației pot participa și invitați reprezentanți din partea organelor locale ale puterii de stat, unităților de Apărare NBC, membrii titulari ai A.C.Ch.M.R.R., precum și reprezentanți ai instituțiilor și organizațiilor cu care colaborează.

 1. Comitetul Asociației este organul de conducere în intervalul dintre conferințe; el se întrunește când este necesar, fără a depăși intervalul de 3 luni.

Este format din cel puțin 11 membri și 2 membri supleanți, în care intră și președinții de filiale din compunerea organizației.

În scopul  îndeplinirii obiectivelor prevăzute în art. 6 din prezentul statut și în planul de activitate Comitetul Asociației își va organiza, în funcție de nevoi, mai multe sectoare (resorturi) de activitate, ca: organizatoric, istoria armei, cultural-excursii, social, militar etc., conduse de câte un membru al comitetului, ajutat de un număr variabil de membri ai Asociației.

 1. Comitetul are următoarele atribuții:
 2. analizează activitatea asociației, a filialelor componente și a biroului executiv pentru realizarea scopurilor statutare și îndeplinirea hotărârilor organelor superioare de conducere ale Conferinței județene și ia măsurile corespunzătoare;
 3. soluționează problemele de importanță majoră pentru organizația județeană și membrii săi;
 4. la prima ședință, după constituire, se alege, dintre membrii comitetului, pentru o perioadă de patru ani, președintele asociației, vicepreședinții și secretarul executiv și confirmă nominal pe restul membrilor biroului executiv;
 5. atunci când este necesar, poate revoca parte din persoanele alese în funcțiile de mai sus, numind înlocuitori în posturile vacante și poate trece membrii supleanți în rândul membrilor comitetului;
 6. numește șefii de sectoare și colaboratorii din aparatul de lucru al asociației;
 7. organizează Conferința județeană a asociației și ședințele comitetului, propune ordinea de zi și pregătește documentele necesare desfășurării acestora.
 8. Biroul executiv al asociației județene asigură conducerea curentă a Asociației, întrunindu-se lunar și când este necesar.

Este compus din 9 membri; în acest număr fiind incluși președintele asociației, vicepreședinții, secretarul executiv, parte din șefii de sectoare (resorturi), președinții de filiale (unde sunt) și alți membri ai comitetului asociației.

Când nu se înființează comisiile de buget și contabilitate, unul din membrii titulari se numește contabil-trezorier.

 1. Biroul executiv are următoarele atribuții principale:

25.1. primește membri în asociație, eliberează carnetul de membru, ține evidența acestora, încasează taxele de înscriere și cotizațiile stabilite.

25.2. ia măsuri și acționează pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor Statutului, a hotărârilor organelor de conducere superioare și ale organizației județene. Pregătește și ține întruniri trimestriale cu membrii ce aparțin direct de asociația județeană, în scopul informării acestora cu hotărârile, deciziile, recomandările și măsurile luate în cadrul Asociației și prin prezentarea unor expuneri cu caracter militar, social, economic etc.;

25.3. inițiază acțiuni pe plan local pentru realizarea scopurilor A.C.Ch.M.R.R., îndeplinirea îndatoririlor de către membrii Asociației, precum și pentru ca aceștia să beneficieze de drepturile ce li se cuvin;

25.4. conduce activitatea filialelor componente, a sectoarelor și a aparatului de lucru al Asociației (județene, municipiului București);

25.5. reprezintă Asociația în relațiile cu instituțiile și organizațiile militare și civile teritoriale;

25.6. analizează lunar execuția bugetară de venituri și cheltuieli și periodic modul cum se administrează patrimoniul asociației, îndrumă activitatea unității de întrajutorare.

 1. Adunarea generală a filialei este organul de conducere a întregii activități din cadrul filialei; se întrunește odată la 3 luni și are următoarele atribuții:

26.1. analizează anual activitatea biroului cu privire la îndeplinirea prevederilor statutare, a hotărârilor organelor de conducere superioare și a celor proprii și stabilește măsurile ce se impun;

26.2. trimestrial ascultă informări pregătite de birou cu privire la hotărârile, deciziile, recomandările și măsurile luate în cadrul Asociației județene și filialei, precum și expuneri cu caracter militar, social, economic etc.;

26.3. stabilește obiectivele și sarcinile filialei pe fiecare an calendaristic;

26.4. alege prin vot deschis, o dată la 4 ani, biroul filialei, comisia de cenzori (dacă este cazul) și delegații la conferința asociației județene. Modifică, la nevoie, în cadrul adunării generale anuale, componența biroului filialei și, după caz, a comisiei de cenzori;

26.5. alege sau revocă membrii colegiului (comitetului, biroului) asociației (filialei);

26.6. alege sau revocă cenzorul sau, după caz, membrii comisiei de cenzori;

26.7. modifică actul constitutiv și statutul dacă este nevoie;

26.8. înființează filiale ale asociației, dacă este cazul;

26.9. îndeplinește orice alte atribuții prevăzute în O.G. 26/2000 sau în statut.

 1. Biroul filialei este organul de conducere între adunările generale, se compune din 7 membri titulari (președinte, un vicepreședinte, secretar executiv și 2-4 membri. Filialele cu efective de până la 15 membri vor alege un președinte și un secretar executiv.
 2. Biroul filialei se întrunește lunar, ori de câte ori situația impune și are următoarele atribuții:

28.1. primește membri în asociație, eliberează carnete de membru, ține evidența acestora, încasează taxa de înscriere și cotizația stabilită;

28.2. ia măsuri și acționează pentru îndeplinirea prevederilor statutului, a hotărârilor organelor de conducere superioare și a celor proprii;

28.3. pregătește adunările generale anuale de analiză și pe cele de informare trimestrială pe teme cu caracter militar, social, economic etc.;

28.4. reprezintă filiala în relații cu instituțiile și organizațiile teritoriale militare și civile;

28.5. vicepreședinții și membrii biroului vor deține și funcțiile de șefi de sectoare;

28.6. administrează patrimoniul și fondurile deținute de filială.

 1. Pentru alegerea în funcții de conducere unice, din fiecare organ se propun cel puțin câte două candidaturi, iar pentru celelalte funcții se propune un număr de candidați cu cel puțin 1/3 mai mare. Este declarat ales candidatul care a obținut numărul cel mai mare de voturi.

Pentru funcția de președinte, candidatul ales trebuie să obțină cel puțin jumătate plus unu din voturile exprimate de votanții prezenți.

Rezultatele alegerilor se consemnează în proces-verbal.

Vicepreședinții și secretarul colegiului director (comitetului, biroului) dețin și funcții de șefi de compartimente (sectoare).

Unul din membrii colegiului director (când nu se înființează compartiment buget și contabilitate) unul din membrii comitetului (biroului) asociației (filialei) va îndeplini funcția de contabil-trezorier.

Dacă este nevoie să se detalieze atribuțiile funcționale ale colegiului director, comitetului asociației județene sau municipale (biroului filialei), se pot întocmi Regulamente de funcționare ale acestora, care se vor aproba de Conferința Asociației, conferința asociației județene (adunarea generală  a filialei).

 1. Dezbaterile și confruntările de opinii în procesul de conducere și în relațiile din cadrul asociației (filialei) și modalitățile de acțiune în vederea îndeplinirii scopurilor stabilite trebuie să se caracterizeze prin deplină camaraderie, politețe militară și respect reciproc.
 2. Colegiul director și comitetul asociației județene (biroul executiv al filialei) vor înființa ca document de lucru și evidența îndeplinirii obiectivelor prevăzute la art.6 un plan de activitate a asociației (filialei), pe care îl prezintă în ședința de lucru din trimestrul IV a fiecărui an, pentru discutare și aprobare.
 3. Președintele Asociației (filialei) Cadrelor de Chimie Militară în Rezervă și în Retragere poate participa la ședințele de lucru ale U.N.C.M.R.R. (filialei), la ședințele de lucru ale organelor de conducere a acestora, precum și la alte activități, când este invitat.
 4. Activitatea organelor de conducere și a aparatului de lucru trebuie să se caracterizeze prin operativitate, perseverență și transparență, asigurându-se informarea oportună a membrilor asociației asupra măsurilor luate și demersurilor întreprinse, precum și a stadiului de rezolvare a acestora.
 5. Îndeplinirea hotărârilor organelor ierarhice superioare și ale celor proprii, acțiunile oportune și ferme pentru stabilirea celor mai eficiente măsuri de punere în aplicare a acestora, precum și prezentarea în mod deschis și civilizat a opiniilor și propunerilor constituie fundamentul disciplinei în cadrul A.C.Ch.M.R.R.
 1. MIJLOACE MATERIALE ȘI FINANCIARE
 1. Activitatea economico-financiară a A.C.Ch.M.R.R. județene (filialei) se desfășoară în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare și ale prezentului Statut.
 2. Mijloacele financiare și materiale sunt constituite, în principal, din taxa de înscriere, vânzarea legitimației de membru, cotizațiile anuale ale membrilor, dobânzi bancare (CEC), donații, sponsorizări și alte surse legale.

Valoarea taxei de înscriere și a cotizației anuale se stabilește de Conferința Asociației pe țară, iar între conferințe de Colegiul director și este obligatorie pentru toate organizațiile și membrii Asociației.

 1. Mijloacele bănești ale A.C.Ch.M.R.R. (filialei) se păstrează în cont la trezorerie sau CEC.
 2. Cheltuielile se efectuează în limita sumelor prevăzute în buget, pe bază de acte legale justificative, cu viza compartimentului financiar-contabil și cu aprobarea președintelui asociației pe țară și al fiecărei asociații județene.

Cheltuielile se pot referi la depuneri de coroane de flori, multiplicarea unor materiale, anunțuri în presa scrisă și vorbită, rechizite de birou, transportul membrilor comitetului director la înființarea filialelor, când se aprobă de conferința asociației etc.

 1. Membrii organelor de conducere și ai compartimentelor de activitate își desfășoară activitatea pe bază de voluntariat. Aceștia pot primi stimulente în bani și obiecte, decontarea cheltuielilor de delegare pe timpul deplasării în interesul asociației și a abonamentelor pe mijloacele de transport în comun.

Pentru elaborarea unor lucrări deosebite pot fi acordate premii în bani, diplome etc. membrilor A.C.Ch.M.R.R. și, în mod excepțional, unor persoane din afara acestora.

 1. Colegiul director și comitetul asociației județene (biroul filialei) pot aproba, în funcție de posibilități, acordarea de ajutoare financiare unor membri ai asociației (filialei) aflați în situații de forță majoră sau rămași singuri (întrajutorare, supraveghere, abonamente pe mijloace de transport etc.)
 2. Activitatea economico-financiară din cadrul A.C.Ch.M.R.R., când are un număr mare de membri, poate fi îndrumată și coordonată de colegiul director și comitetul asociației prin comisia buget și contabilitate, în care scop se elaborează norme metodologice.

42.

(1) Controlul financiar intern al asociației este organizata de un cenzor;

(2) Pentru asociațiile cu mai mult de 100 de membri înscriși până la data întrunirii ultimei conferințe generale, controlul financiar intern se exercită de către o comisie de cenzori (din număr impar de membri). Membrii colegiului director (comitetului, biroului) nu pot fi cenzori.

(3) Regulile generale de organizare și funcționare ale comisiei de cenzori se aprobă de conferința generală. Comisia de cenzori  își poate elabora un regulament intern de funcționare.

 

 1. PREVEDERI FINALE
 1. Ziua A.C.Ch.M.R.R. se serbează anual la 15 mai.
 2. Cu aprobarea colegiului director, asociațiile județene și filialele pot purta numele unor personalități istorice, academice sau din domeniul chimiei militare, care au adus contribuții remarcabile în domeniul lor de activitate.
 3. A.C.Ch.M.R.R. pe țară se poate dizolva numai prin hotărârea Conferinței acesteia, statutar constituită, prin vot secret; în sprijinul acestei măsuri exprimându-se cel puțin 2/3 din numărul participanților cu drept de vot.

Organizația județeană și filiala se pot dizolva numai prin votul a cel puțin 2/3 din numărul membrilor cu cotizația la zi.

În aceste situații destinația patrimoniului se va hotărî de conferința Asociației pe țară pentru aceasta și de colegiul director pentru asociația județeană sau filiala desființată.

 1. Când se alege comisie de buget și contabilitate, comisie de cenzori și comisie de analiză a respectării Statutului asociației, acestea își întocmesc regulamente de funcționare, care se aprobă de colegiul director, comitetul asociației județene (biroul filialei).

Prezentul Statut a fost aprobat în conferința A.C.Ch.M.R.R. de constituire din 15 mai 2002 și confirmat prin hotărârea Judecătoriei Sectorului 4 București din 05 septembrie 2002. Certificat de înscriere a persoanei juridice fără scop patrimonial nr.53 din 16.10.2002.

Anexă la Statut

 

10 Decembrie 2002

Conferința Cadrelor de Chimie Militară în Rezervă și în Retragere din Municipiul București a aprobat în unanimitate STATUTUL ASOCIAȚIEI, cu următoarele completări și corecturi:

 • La 1. Legea nr.21 din 6 februarie 1924 a fost înlocuită cu O.G. nr. 26 din 30 ianuarie 2000.
 • Din obiectivele Asociației conferința a insistat pe acelea de la f, g, h, i, j și îndeosebi k pentru care să se găsească modalități de transpunere în practică și să se realizeze „un fond social”.
 • 7, 7.4. să se modifice astfel: „să-și exprime în cadrul organizat punctul de vedere și propunerile privind modul în care asociația îndeplinește prevederile statutului, obiectivele și măsurile stabilite, dar să nu angajeze Asociația în declarațiile pe care le face mass-mediei, dacă nu au fost mandatați în acest scop”.
 • Având în vedere O.G. 26/2000 21-(2), s-a propus completarea art.14, 20 și 26 cu prevederile de mai jos, care sunt valabile pe toată scara ierarhică a conferințelor (adunărilor):

4./d – alege sau revocă membrii colegiului (comitetului, biroului) asociației (filialei);

5./e – alege sau  revocă cenzorul sau, după caz, membrii comisiei de cenzori;

6./f – modifică actul constitutiv și statutul dacă este nevoie;

7./g – înființează filiale ale asociației, dacă este cazul;

 8./h – îndeplinește orice alte atribuții prevăzute în O.G. 26/2000 sau în statut.

5) S-a făcut propunerea ca funcția de casier să fie înlocuită cu cea de „contabil-trezorier”.

6) S-a făcut propunerea ca la art. 36  din Statut să se introducă ca sursă de venituri vânzarea legitimațiilor de membru al Asociației Cadrelor de Chimie Militară în Rezervă și în Retragere.

7) S-a propus introducerea art.42 privind Controlul financiar inter, conform O.G. 26/2000 art.27 și modificarea numerotației articolelor până la sfârșitul statutului:

     Art. 42. – (1) Controlul financiar intern al asociației este organizat de un

       cenzor.

(2) Pentru asociațiile cu mai mult de 100 de membri înscriși până la data întrunirii ultimei conferințe generale, controlul financiar intern se execută de către o comisie de cenzori (din număr impar de membri)

Membrii colegiului director (comitetului, biroului) nu pot fi cenzori.

(3)  Regulile generale de organizare și funcționare ale comisiei de cenzori se aprobă de conferința generală/ Comisia de cenzori și poate elabora un regulament intern de funcționare.

 8) În  conferință s-a propus ca față de statut, în colegiul director (comitetul) asociației să funcționeze „un sector de legătură cu alte structuri”.

Completările la statut se aplică pentru Asociația Municipiului București începând cu 10.12.2002.

Președintele asociației

Gl. Bg. (r) ing.

Dumitru Prunache

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other