statut_jpg

    BUCUREŞTI – 2008

 I. PRINCIPII GENERALE

Art. 1- Asociaţia Cadrelor* de Chimie Militară în Rezervă şi în Retragere – denumită prescurtat A.C.Ch.M.R.R. „C.D.Neniţescu” – este persoană juridică română de drept privat, fără scop patrimonial, independentă, democratică, apolitică, nonprofit şi deschisă, care cuprinde cadrele de chimie militară/apărare NBC şi de alte specialităţi care au lucrat în structuri militare de profil, aflate în rezervă sau în retragere.

Art. 2- Deviza Asociaţiei este „PATRIE-ONOARE-DEMNITATE”

Art. 3- Asociaţia Cadrelor de Chimie Militară/Apărare NBC** în Rezervă şi în Retragere funcţionează sub patronajul Ministerului Apărării Naţionale, afiliată la Asociaţia Naţională a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere „Alexandru Ioan Cuza” (A.N.C.M.R.R.).

Art. 4- (1) A.C.Ch.M.R.R. este persoană juridică şi reprezintă interesele cadrelor de Chimie Militară/Apărare NBC în rezervă şi în retragere în relaţiile cu instituţiile centrale şi locale ale puterii de stat, precum şi cu alte instituţii şi organizaţii.

(2) Sediul Asociaţiei este în Bucureşti, Şoseaua Olteniţei nr.225 Sector 4.

(3) Durata de funcţionare a Asociaţiei este nedeterminată.

Art. 5- Asociaţia nu este angajată politic şi nu desfăşoară activităţi în favoarea unui partid sau organizaţie politică. Poate însă solicita susţinerea acestora în iniţierea sau promovarea unor acte normative si acţiuni în sprijinul membrilor asociaţiei.

Art. 6- SCOPUL ŞI OBIECTIVELE ASOCIAŢIEI.

6.1. Realizarea unei legături strânse cu cadrele active din arma „Apărare NBC”, cu structura de specialitate din SMG, cu unităţile de apărare NBC, care să influenţeze creşterea capacităţii de apărare a României şi întărirea armatei, pregătirea cadrelor militare aflate în rezervă şi în retragere în vederea participării lor, la nevoie, în mod activ la apărarea independenţei, suveranităţii şi integrităţii teritoriale a României;

 

*Prin cadre de chimie militară se înţeleg generalii, ofiţerii, maiştri militari, subofiţerii şi civilii care au muncit în unităţile de profil din Armată sau în alte compartimente de specialitate din economia naţională care se asociază în mod voluntar, doresc şi pot îndeplini cerinţele prezentului regulament.

**Apărare nucleară, biologică şi chimică.

 

6.2. Menţinerea legăturii cu structurile centrale şi teritoriale ale Ministerului Apărării Naţionale;

6.3. Cunoaşterea istoriei armei şi a noilor înfăptuiri în domeniul acesteia.

6.4. Organizarea, susţinerea şi promovarea unor acţiuni şi măsuri care au drept scop educarea tineretului în spiritul dragostei faţă de patrie, de trecutul glorios al poporului român şi de tradiţiile Armatei şi armei.

6.5. Contribuţia la dezvoltarea gândirii militare româneşti prin elaborarea de studii şi participarea la dezbateri pe teme de doctrină şi strategie militară; stimularea studiilor şi cercetării ştiinţifice în domeniul chimiei militare/apărare NBC prin diplome şi alte mijloace.

6.6. Acţionarea permanentă, cu sprijinul Ministerului Apărării Naţionale, pentru protecţia socială a cadrelor militare pensionate, asigurarea condiţiilor pentru o viaţă demnă, decentă, în concordanţă cu importanţa socială, răspunderile şi privaţiunile serviciului militar (pensii corespunzătoare, asistenţă medicală şi medicamente, acces în sanatorii, case de odihnă şi tratament administrate de minister, facilităţi la transportul C.F.R. etc.).

6.7. Vizitarea periodică, cu sprijinul structurii de „Apărare NBC” din Statul Major General – a unor unităţi de profil în scopul cunoaşterii transformărilor şi modernizărilor ce au loc  cu ocazia sărbătoririi aniversărilor: ”Ziua Chimiei Militare” şi a „Zilelor înfiinţării unităţilor de apărare NBC” etc.

6.8. Menţinerea unei legături strânse cu Asociaţia Naţională a  Veteranilor de Război şi cu A.N.C.M.R.R.* pentru corelarea unor activităţi comune legate de trecutul istoric al armatei, cinstirea eroilor patriei etc.

6.9. Sprijinirea membrilor asociaţiei în probleme ce privesc drepturile şi obligaţiile cetăţeneşti ale acestora.

 

________________________________________________________________________

*Asociaţia Naţională a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere

6.10. Realizarea, în colaborare cu organele de resort din Ministerul Apărării Naţionale, din A.N.C.M.R.R. şi cu Asociaţia Naţională a Veteranilor de Război, a unor legături cu ofiţeri din chimia militară/apărare NBC în rezervă din alte state, pentru schimbul de informaţii, vizitarea unor muzee sau locuri istorice.

6.11. Organizarea de excursii, în ţară şi străinătate, la obiective sau pe trasee turistice, pentru petrecerea în mod plăcut a timpului liber.

6.12. Participarea la întrajutorarea pensionarilor din chimia militară/apărarea NBC care  au ajuns la o vârstă înaintată şi nu mai au alt sprijin material şi moral.

6.13. Elaborarea,propunerea si susţinerea de proiecte de acte normative precum si propunerea de modificări si completări ale acestora care au legătură cu scopul şi obiectivele Asociaţiei.

.           6.14. Identificarea şi atragerea de resurse financiare, materiale, umane şi logistice în vederea sprijinirii realizării obiectivelor Asociaţiei.

II. MEMBRII ASOCIAŢIEI – ÎNDATORIRI ŞI DREPTURI

 Art.7- Asociaţia cuprinde: membri, membri de onoare şi membri susţinători (simpatizanţi).

7.1. Membri pot fi cei proveniţi din rândul cadrelor militare în rezervă şi în retragere, al personalului civil care au activat în cadrul unităţilor de profil din Armată, al soţiilor (soţilor), văduvelor (-ilor) care solicită individual, în scris, calitatea de membru, recunosc şi se obligă să respecte Statutul Asociaţiei. Pot fi primiţi ca membri ai Asociaţiei şi cadrele militare în rezervă şi în retragere din celelalte structuri ale sistemului de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională acolo unde nu funcţionează alte forme de asociere locală proprii.

7.2. Membri de onoare pot fi:

 1. preşedinţii de subfilială, filială şi ai asociaţiei care au îndeplinit funcţiile în două mandate consecutive sau în cel puţin trei, prin alternanţă;
 2. membri ai Asociaţiei care, timp îndelungat au îndeplinit funcţii de răspundere în filiale, subfiliale şi la nivele centrale, s-au remarcat în îndeplinirea obiectivelor şi creşterea prestigiului acesteia;
 3. persoane fizice care nu sunt membri, dar s-au remarcat prin contribuţii importante în domeniul apărării şi prin sprijinul acordat Asociaţiei în rezolvarea obiectivelor sale.

Aceştia pot lua parte, ca invitaţi, la activităţi în cadrul Asociaţiei. Ei nu au obligaţia de a plăti cotizaţia de membru.

7.3 Titlul de „membru de onoare” se acordă odată cu diploma şi carnetul de atestare de către Consiliul Director al Asociaţiei, din proprie iniţiativă sau la propunerea întemeiată a filialelor/subfilialelor.

7.4. Membri susţinători (simpatizanţi) pot fi persoane fizice şi juridice care împărtăşesc idealurile Asociaţiei şi consimt să sprijine moral, material sau financiar activităţile acesteia, fără a fi obligaţi să plătească cotizaţia de membru. Ei pot fi invitaţi la activităţile organizate de conducerea Asociaţiei, filialelor/subfilialelor.

Acest titlu se acordă de către conducerea structurilor respective

Art. 8- Atestarea calităţii de membru.

            8.1. Calitatea de membru al Asociaţiei este atestată prin legitimaţia-tip, eliberată de filiale/subfiliale, sub semnătura preşedinţilor şi este personală şi inalienabilă.

 

Art. 9- Îndatoriri:

9.1. Să acţioneze în toate împrejurările pentru întărirea unităţii A.C.Ch.M.R.R, a spiritului de armă şi a dragostei faţă de Armata Română în vederea îndeplinirii scopurilor sale.

9.2. Să respecte şi să îndeplinească  prevederile Statutului Asociaţiei şi hotărârile organelor de conducere, precum şi sarcinile primite de la aceste organe, iar în cazul deţinerii de funcţii de conducere sau de colaboratori în aparatul de lucru, să acţioneze cu simţ de răspundere, competenţă, profesionalism, operativitate şi prevedere.

9.3. Să contribuie, prin modalităţile specifice asociaţiei, la creşterea capacităţii de apărare a ţării şi la îndeplinirea de către armată a rolului său de factor garant al suveranităţii, a independenţei şi a unităţii statului, a integrităţii teritoriale a ţării şi a democraţiei constituţionale, în conformitate cu prevederile Constituţiei, Strategiei Securităţii Naţionale şi Cărţii Albe a Guvernului şi doctrinei militare naţionale. Să ia atitudine fermă împotriva tuturor acţiunilor şi manifestărilor care aduc atingere sau prejudicii interesului naţional, statului de drept şi sistemului democratic ori prestigiului armatei.

9.4. Să-şi exprime  cu demnitate şi în cadru organizat punctul de vedere şi propunerile privind modul în care asociaţia  duce la îndeplinire prevederile statutului, obiectivele şi măsurile stabilite, dar să se abţină de a acorda interviuri sau de a face declaraţii prin mijloace mass-media în numele asociaţiei, dacă nu au fost mandataţi în acest scop.

9.5. Să participe activ la şedinţele şi acţiunile din cadrul Asociaţiei, să cotizeze potrivit reglementarilor şi să atragă noi membri în rândul acesteia.

9.6. Să dovedească, în orice împrejurare, o comportare demnă, politeţe militară, respect şi responsabilitate în raporturile cu ceilalţi camarazi şi în relaţiile cu instituţiile militar şi civile. Să nu desfăşoare în cadrul Asociaţiei activităţi cu caracter politic sau de racolare de membri pentru diferite partide sau organizaţii politice.

9.7. Să sprijine, în măsura posibilităţilor, moral şi material, toate acţiunile întreprinse de asociaţie pentru îndeplinirea obiectivelor prevăzute la art. 6.

Art.10- Drepturi:

10.1. Să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere ale Asociaţiei, filialei/subfilialei.

10.2. Să fie informaţi periodic (trimestrial) asupra situaţiei politico-militare interne şi internaţionale şi cu noutăţile ce apar în domeniul chimiei militare/apărării NBC şi a protecţiei mediului înconjurător.

10.3. Să fie informaţi oportun asupra demersurilor şi activităţilor desfăşurate de organele de conducere ale asociaţiei (filialei/subfilialei) din care fac parte.

10.4. Să contribuie, prin propuneri şi activitate personală, la luarea hotărârilor asociaţiei (filialei/subfilialei) şi la ducerea acestora la îndeplinire.

10.5. Să  contribuie  la pregătirea şi expunerea unor informări cu noutăţi din activitatea personală (cercetarea ştiinţifică în domeniul chimiei militare, studiul literaturii de specialitate, cărţile de specialitate elaborate, concluzii din vizite de lucru în ţară şi străinătate etc.)

10.6. Să beneficieze de drepturile şi înlesnirile stabilite de Ministerul Apărării, precum şi de organele şi unităţile militare de pe teritoriu, pentru membrii Asociaţiei.

10.7. Să se adreseze  conducerii asociaţiei, filialei/subfilialei din care fac parte, precum şi organelor de conducere superioare ale Asociaţiei pentru a fi sprijiniţi în rezolvarea unor probleme privind condiţiile de viaţă, asistenţa medicală, obţinerea  unor drepturi ce li se cuvin, precum şi în relaţiile cu diferite organe şi organizaţii locale, unităţi militare.

10.8. Să fie sprijiniţi pentru înhumare în cimitire militare (civile) şi în organizarea de funeralii şi onoruri militare, potrivit regulamentelor militare în vigoare şi datinilor cultului religios din care fac parte.

10.9. Membrii A.C.Ch.M.R.R. au dreptul să  participe la toate activităţile organizate de asociaţie ca: adunări, simpozioane, vizite efectuate în unităţile de apărare NBC şi excursii în ţară şi peste hotare etc.

10.10. Membrii A.C.Ch.M.R.R. pot fi înscrişi (se pot înscrie) în A.N.C.M.R.R să  devină membri ai caselor de ajutor reciproc, unităţilor economice şi de servire şi să beneficieze de facilităţile oferite de acestea.

10.11. Membrii A.C.Ch.M.R.R. pot fi avansaţi in gradul următor la propunerea filialelor/subfilialelor si a conducerii Asociaţiei, potrivit prevederilor Statutului Cadrelor Militare si a criteriilor aprobate de Ministerul Apărării Naţionale.

Art. 11- Membrii Asociaţiei, care sunt şi membri ai diferitelor partide, organizaţii sau alianţe politice nu pot face parte din organele de conducere ale asociaţiei şi filialelor/subfilialelor sale, pe întreaga scară ierarhică. În cazul când pe timpul mandatului se înscriu în partide politice au obligaţia să informeze asociaţia, filiala/subfiliala şi să demisioneze din funcţie.

Art.12- Pierderea calităţii de membru poate avea loc numai cu respectarea prevederilor statutare.

12.1. Calitatea de membru încetează:

 1. prin deces;
 2. la cererea personală scrisă;
 3. angajarea în activităţi ce contravin statutului şi hotărârilor organelor de conducere ale asociaţiei;
 4. în cazul unei condamnări penale rămase definitive;
 5. pentru neplata cotizaţiei pe o durată de cel puţin doi ani;
 6. de drept, în cazul dizolvării Asociaţiei, la data radierii din Registrul Asociaţiilor si Fundaţiilor.

12.2. Ridicarea calităţii de membru al Asociaţiei se hotărăşte de organele care au aprobat acordarea acesteia.

12.3. Persoana care consideră că ridicarea calităţii de membru este nejustificată poate face contestaţie la organele superioare celor care au adoptat hotărârea.

III. STRUCTURA ASOCIAŢIEI (FILIALEI/SUBFILIALEI)

 Art.13- Asociaţia Cadrelor de Chimie Militară/Apărare NBC în Rezervă şi în Retragere îşi constituie filiale şi subfiliale ca structuri teritoriale, organe de conducere proprii şi un patrimoniu (atât asociaţia cât şi filialele/subfilialele).

Art.14- În municipiile şi localităţile (garnizoanele) în care există/au existat structuri militare de apărare/NBC, precum şi în sectoarele municipiului Bucureşti prin hotărârea Conferinţei Asociaţiei, iar între conferinţe, cu aprobarea Consiliului Director, se pot înfiinţa filiale şi/sau subfiliale, în condiţiile legii.

14.1 Fi1ialele sunt entităţi teritoriale cu personalitate juridică, care pot încheia, în nume propriu, acte juridice în condiţiile stabilite de Asociaţie, prin actul constitutiv al Filialei, pe baza aprobării prealabile a Biroului Executiv. De asemenea, pot încheia acte juridice de dispoziţie, în numele şi pe seama Asociaţiei, numai pe baza hotărârii Consiliului Director.

14.2. Subfilialele  sunt entităţi teritoriale fără personalitate juridică, care aplică prevederile Statutului Asociaţiei la specificul garnizoanei (localităţii, sectorului) şi desfăşoară activităţile date în competenţa lor de către Conferinţa Asociaţiei.

14.3 In funcţie de situaţie si posibilităţi, subfilialele pot obţine, la cerere, personalitate juridică, devenind filiale.

14.4 În municipiul Bucureşti se constituie filiala A.C.Ch.M.R.R./Apărare NBC care cuprinde cadrele militare în rezervă şi în retragere de pe teritoriul acestuia şi din judeţul Ilfov. Când numărul de membri va fi mai mare (cel puţin 15 – 20 membri de sector), cu aprobarea Consiliului Director, se pot organiza subfiliale ale Asociaţiei, pe sectoare.

Conducerea filialei din municipiul Bucureşti se asigură de Consiliul Director al A.C.Ch.M.R.R./Apărare NBC.

Asociaţia şi filialele/subfilialele se înfiinţează cu un număr de membri prevăzut de lege.

Art.15-ORGANELE DE CONDUCERE

15.1 Organele centrale de conducere ale Asociaţiei sunt: Conferinţa Asociaţiei, Consiliul Director şi Biroul Executiv .

15.2 Organele de conducere ale filialei (subfilialei) sunt: adunarea generală şi biroul filialei (subfilialei).

15.3. Organele de conducere, pe întreaga scară ierarhică, îşi desfăşoară activitatea şi adoptă hotărâri în mod democratic, pe baza votului liber exprimat.

15.4. Hotărârile Consiliului Director şi Biroului Executiv  sunt obligatorii pentru toate filialele (subfilialele) şi pentru toţi membrii acestora, indiferent de poziţia personală, exprimată verbal, scris sau prin vot.

15.5. Hotărârile sunt valabile daca au fost adoptate cu votul majorităţii celor prezenţi cu excepţia art. 45.

15.6 Pe fiecare nivel ierarhic, un membru al asociaţiei poate fi ales pe funcţia de preşedinte, respectiv al filialei/subfilialei, pentru cel mult două legislaturi. În cazuri deosebite adunarea generală hotărăşte.

Art. 16- Conferinţa Asociaţiei este organul suprem de conducere al A.C.Ch.M.R.R./Apărării NBC pe ţară; se convoacă la un interval de 4 ani şi are următoarele atribuţii:

16.1. Analizează, evaluează şi concluzionează asupra activităţii desfăşurate de Consiliul Director, Biroul Executiv şi comisiile statutare, de la ultima conferinţă şi stabileşte obiectivele şi direcţiile principale de acţiune pentru următorii 4 ani.

16.2. Alege, o dată la 4 ani, Consiliul Director şi dacă este nevoie şi comisiile prevăzute de statut (comisia de analiză a respectării Statutului, comisia de cenzori etc.). Adoptă, când este necesar, modificări sau completări la Statutul Asociaţiei.

16.3. La cererea a cel puţin jumătate din numărul filialelor sau ca urmare a iniţiativei Consiliului Director se poate convoca conferinţa extraordinară, cu atribuţii totale sau parţiale menţionate la art.16.

16.4. Alege sau revocă membrii Consiliului Director

16.5. Alege sau revocă cenzorul sau, după caz, membrii comisiei de cenzori.

16.6. Modifică actul constitutiv sau Statutul dacă este nevoie.

16.7. Înfiinţează filiale (subfiliale) ale Asociaţiei, dacă este cazul.

16.8. Îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în legea 246 din 18 iulie 2005.

16.9. Analizează activitatea economico-financiară.

16.10. Confirmă înfiinţarea de filiale/subfiliale şi validează birourile alese de către acestea.

Art. 17- Conferinţa Asociaţiei se constituie din delegaţii aleşi de adunările filialelor/subfilialelor, din membrii în exerciţiu ai Consiliului Director şi ai comisiilor prevăzute în Statut.

Normele şi criteriile de reprezentare a delegaţilor aleşi se stabilesc pentru fiecare conferinţă de către Biroul Executiv.

La conferinţa asociaţiei pot participa ca invitaţi reprezentanţi din partea M.Ap.N. şi ai altor instituţii militare, membrii titulari, membrii de onoare şi reprezentanţi ai instituţiilor şi organizaţiilor cu care colaborează asociaţia, ai presei, radioului şi televiziunii.

Conferinţa asociaţiei este statutară dacă se întruneşte prezenţa a cel puţin două treimi din participanţii menţionaţi la art.17.

Hotărârile se consideră valabile dacă întrunesc votul pozitiv a cel puţin jumătate plus unu din participanţii cu drept de vot.

Alegerea organelor de conducere se poate face prin vot secret sau prin vot deschis, după cum hotărăşte conferinţa.

Art. 18- Consiliul Director este organul de conducere al asociaţiei  în intervalul dintre conferinţe; el se întruneşte când este necesar, fără a depăşi intervalul de un an şi ori de câte ori este nevoie.

Este format din cel mult 15 membri titulari şi 2-3 membri supleanţi aleşi prin vot de către conferinţa asociaţiei pe ţară, precum şi din preşedinţii filialelor/subfilialelor.

Art. 19- Consiliul Director are următoarele atribuţii:

19.1. Analizează activitatea Asociaţiei şi a Biroului Executiv pentru realizarea scopurilor Asociaţiei şi ducerea la îndeplinire a hotărârilor conferinţei şi să ia măsurile corespunzătoare.

19.2. La prima şedinţă după constituirea sa, alege dintre membrii Consiliului Director, pentru o perioadă de 4 ani, preşedintele (eventual preşedintele onorific), prim-vicepreşedintele, vicepreşedinţii şi secretarul general; numeşte şefii de sectoare şi colaboratorii Consiliului Director. De asemenea, confirmă membrii Biroului Executiv .

19.3. Atunci când este necesar, poate revoca parte din persoanele alese în funcţiile de mai sus, numind înlocuitori în posturile rămase vacante şi poate trece membrii supleanţi în rândul membrilor Consiliului Director.

19.4. Analizează, ori de câte ori este necesar, activitatea  filialelor/subfilialelor teritoriale pentru îndeplinirea prevederilor Statutului Asociaţiei, adoptând hotărâri, măsuri şi recomandări.

19.5. Organizează conferinţele Asociaţiei şi şedinţele Consiliului Director, propunând ordinea de zi şi pregătind documentele necesare desfăşurării acestora.

19.6. Conduce activitatea sectoarelor şi a aparatului de lucru al Consiliului Director. Aparatul de lucru se poate constitui, în caz de nevoie, din preşedinte, vicepreşedinte şi secretar, pentru a fi mai operativi în analizarea obiectivelor din plan şi a căilor de îndeplinire. Uneori, la şedinţele aparatului de lucru se pot invita şefi de compartimente, a căror activitate se analizează.

19.7.  Preşedintele Consiliului Director este şi preşedintele Asociaţiei,  precum si a Biroului Executiv.

19.8. Prezintă în cadrul Conferinţei, raportul de activitate, execuţia bugetară, proiectul de program şi proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli.

19.9. Aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Asociaţiei şi stabileşte modalităţile de completare şi/sau modificare a acestuia.

19.10. Aprobă afilierea Asociaţiei la alte organisme naţionale sau internaţionale si hotărăşte modificarea statutului,în condiţiile legii.

19.11. Analizează propunerile de înaintare în grad, de acordare a unor decoraţii, recompense, titluri onorifice şi le înaintează celor în drept să hotărască.

19.12. Analizează  şi acordă titlul de membru de onoare.

Art. 20- Biroul Executiv  asigură conducerea curentă a activităţii asociaţiei între şedinţele Consiliului Director, întrunindu-se o dată pe lună şi de câte ori este necesar.

Este compus din cel mult 11 membri, în acest număr fiind incluşi preşedintele asociaţiei, prim-vicepreşedintele, vicepreşedinţii, secretarul general şi parte din şefii de sectoare, membri ai Consiliului Director.

Art. 21- Biroul Executiv  are următoarele atribuţii:

21.1. Analizează respectarea prevederilor Statutului Asociaţiei şi modul de ducere la îndeplinire a hotărârilor Conferinţei pe ţară şi ale Consiliului Director, adoptând hotărâri, decizii şi recomandările ce se impun.

21.2. Îndrumă şi monitorizează activitatea birourilor filialelor/subfilialelor şi intervine operativ, când este necesar, pentru rezolvarea eventualelor probleme deosebite apărute privind respectarea prevederilor Statutului şi a hotărârilor Conferinţei pe ţară şi ale Consiliului Director.

21.3. Numeşte şefii de sectoare şi confirmă colaboratorii permanenţi ai acestora, conduce activitatea sectoarelor.

21.4. Este autorizat să reprezinte Asociaţia, prin preşedinte (înlocuitorul său legal) sau persoanele împuternicite de acesta, în relaţiile cu instituţiile centrale ale puterii de stat, cu M.Ap.N., cu alte instituţii şi organizaţii similare din ţară şi străinătate.

21.5. Menţine legătura permanentă cu filialele/subfilialele teritoriale, pe care le informează oportun despre acţiunile şi demersurile conducerii asociaţiei, participă periodic, ori de câte ori este necesar, la adunările filialelor/subfilialelor şi primeşte informaţii privind activitatea acestora.

21.6. Organizează şedinţele Consiliului Director, propune ordinea de zi şi pregăteşte documentele necesare desfăşurării acestora.

21.7. Primeşte membrii în filialele municipiului Bucureşti, eliberează carnetul de membru, ţine evidenţa acestora.

21.8. Ia măsuri şi acţionează pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor statutului, a hotărârilor organelor de conducere superioare şi ale filialelor/subfilialelor teritoriale, pregăteşte şi ţine întruniri trimestriale cu membrii ce aparţin direct filialelor/subfilialelor, în scopul informării acestora asupra hotărârilor, deciziilor, recomandărilor şi măsurilor luate în cadrul Asociaţiei.

Art. 22- Adunarea generală a filialei(subfilialei) este organul de conducere a întregii activităţi din cadrul filialei(subfilialei), se întruneşte trimestrial (sau lunar) şi are următoarele atribuţii:

22.1. Analizează anual activitatea biroului cu privire la îndeplinirea prevederilor statutare, a hotărârilor organelor de conducere superioare şi a celor proprii şi stabileşte măsurile ce se impun; aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli.

22.2. Trimestrial (sau lunar) ascultă informări pregătite de birou cu privire la hotărârile, deciziile, recomandările şi măsurile luate în cadrul filialei/subfilialei, precum şi expuneri cu caracter militar, social, economic etc.

22.3. Stabileşte obiectivele filialei(subfilialei) pe fiecare an calendaristic şi analizează activitatea economico-financiară.

22.4. Alege prin vot deschis, o dată la 4 ani, biroul filialei(subfilialei), cenzorul (dacă este cazul) şi delegaţii la conferinţa asociaţiei. Modifică, la nevoie, în cadrul adunării generale anuale, componenţa biroului filialei/subfilialei şi  după caz, numirea altui cenzor.

22.5. Alege sau revocă membrii biroului filiale(subfilialei).

22.6.  Modifică actul constitutiv  dacă este nevoie şi propune modificări la statut.

22.7. Înfiinţează alte subfiliale, dacă este cazul.

22.8. Îndeplineşte orice alte atribuţii din legea 246 din 18 iulie 2005.

Art. 23- Biroul filialei(subfilialei) este organul de conducere între adunările generale, se compune din 5 membri titulari (preşedinte, un vicepreşedinte, secretar executiv şi 2 membri supleanţi). Filialele cu efective până la 20 membri vor alege un preşedinte şi un secretar executiv.

Art. 24- Biroul filialei(subfilialei) se întruneşte lunar şi ori de câte ori situaţia impune acest lucru şi are următoarele atribuţii:

24.1. Primeşte membri în filială (subfilială), eliberează carnete de membru, ţine evidenţa acestora, încasează taxa de înscriere şi cotizaţia stabilită.

24.2. Ia măsuri şi acţionează pentru îndeplinirea prevederilor statutului, a hotărârilor organelor de conducere superioare şi a celor proprii.

24.3. Pregăteşte adunările generale anuale de analiză şi pe cele de informare trimestrială (sau lunară) pe teme cu caracter militar, social, economic etc.

24.4. Reprezintă  filiala/subfiliala în relaţii cu instituţiile şi organizaţiile teritoriale militare şi civile.

24.5. Vicepreşedintele şi membrii biroului vor deţine şi funcţii de şefi de sectoare.

24.6. Administrează patrimoniul şi fondurile deţinute de filială(subfilială).

Art. 25- Pentru alegerea în funcţii de conducere unice, din fiecare organ, se propun cel puţin câte două candidaturi, iar pentru celelalte funcţii se propune un număr de candidaţi cu cel puţin 1/3 mai mare. Este declarat ales candidatul care a obţinut numărul cel mai mare de voturi.

Pentru funcţia de preşedinte, candidatul ales trebuie să obţină cel puţin jumătate plus unu din voturile exprimate de votanţii prezenţi.

Rezultatele alegerilor se consemnează în proces-verbal.

Vicepreşedinţii şi secretarul Consiliului Director (biroului) deţin  şi funcţii de şefi de sectoare, conform schemei anexă  la Regulament.

Unul din membrii Consiliului Director (când nu se înfiinţează sectorul buget şi contabilitate) şi unul din membrii biroului filialei  vor îndeplini funcţia de contabil trezorier.

Dacă este nevoie să se detalieze atribuţiile funcţionale ale Consiliului Director, biroului filialelor, se pot întocmi regulamente de funcţionare a acestora, care se vor aproba de adunarea generală a asociaţiei ori de adunarea generală a filialei.

Art. 26- Dezbaterile şi confruntările de opinii în procesul de conducere şi în relaţiile din cadrul asociaţiei (filialei/subfilialei) şi modalităţile de acţiune în vederea îndeplinirii scopurilor stabilite trebuie să se caracterizeze prin deplină camaraderie, politeţe militară şi respect reciproc.

Art. 27- Consiliul Director  şi biroul filialei(subfilialei) vor înfiinţa, ca document de lucru şi evidenţa îndeplinirii obiectivelor prevăzute  la art.6, un plan anual de activitate al asociaţiei (filialei/subfilialei), pe care îl prezintă în şedinţa de lucru în trimestrul IV al fiecărui an, pentru discutare şi aprobare.

Art. 28- Preşedintele asociaţiei (filialei/subfilialei)  poate participa la şedinţele de lucru ale A.N.C.M.R.R.,filialelor acesteia, la şedinţele de lucru ale organelor de conducere a acestora, precum şi la alte activităţi, când este invitat.

Art. 29- Activitatea organelor de conducere şi a aparatului de lucru trebuie să se caracterizeze prin operativitate, perseverenţă şi transparenţă, asigurându-se informarea oportună a membrilor asociaţiei asupra măsurilor luate şi demersurilor întreprinse, precum şi a stadiului de rezolvare a acestora.

Art. 30- Îndeplinirea hotărârilor organelor ierarhice superioare şi ale celor proprii, acţiunile oportune şi ferme pentru stabilirea celor mai eficiente măsuri de punere în aplicare a acestora, precum şi prezentarea în mod deschis şi civilizat a opiniilor şi propunerilor constituie fundamentul disciplinei în cadrul A.C.Ch.M.R.R.

IV. ACTIVITATEA FINANCIAR-CONTABILĂ

Art. 31- Activitatea economico-financiar-contabilă a A.C.Ch.M.R.R., filialelor şi subfilialelor se desfăşoară în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare, a bugetului de venituri şi cheltuieli întocmit anual şi ale prezentului statut.

Art. 32- Sursele financiare ale asociaţiei sunt:

 1. a) taxa de înscriere şi cotizaţiile lunare depuse de membri;
 2. b) dobânzi bancare pentru sumele depuse în cont;
 3. c) alocaţii de la bugetele organelor locale;
 4. d) donaţii şi sponsorizări;
 5. e) 2% din impozitele salariaţilor conform legii;
 6. f) alte venituri prevăzute de lege.

Valoarea taxei de înscriere şi a cotizaţiei anuale se stabileşte de Conferinţa Asociaţiei, iar între conferinţe de Consiliul Director şi este obligatorie pentru toate filialele/subfilialele şi membrii Asociaţiei.

Art. 33- Mijloacele băneşti ale A.C.Ch.M.R.R. (filialei/subfilialei) se păstrează în cont trezorier la bancă.

Suma încasată din taxa de înscriere şi cotizaţiile lunare se repartizează astfel: 75% se reţin de filială, iar 25% se virează la fondul centralizat al Asociaţiei. În subfilialele care au până la 20 membri, inclusiv, sumele rezultate din taxa de înscriere şi din cotizaţiile încasate se va reţine pentru cheltuieli interne. Sumele provenite din cotizaţia de înscriere şi cotizaţiile lunare ce intră în fondul centralizat al Asociaţiei se virează trimestrial, până la 15 ale primei luni din trimestrul următor. Costul transportului preşedinţilor filialelor/subfilialelor teritoriale la activităţile Consiliului Director (Biroului Executiv) cu trenul sau autovehiculul personal se suportă 50% din fondurile filialelor/subfilialelor teritoriale şi 50% din fondurile A.C.Ch.M.R.R.

Art. 34- Cheltuielile se efectuează în limita sumelor prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli pe bază de acte legale justificative, cu viza sectorului financiar-contabil şi cu aprobarea preşedintelui asociaţiei  şi al fiecărei filiale si subfiliale.

Cheltuielile se pot referi la depuneri de coroane de flori, scrierea şi  multiplicarea unor materiale, anunţuri în presa scrisă şi vorbită, rechizite de birou, transportul membrilor Consiliului Director la înfiinţarea filialelor/subfilialelor, când se aprobă de conferinţa asociaţiei etc.

Art. 35- Membrii organelor de conducere şi ai sectoarelor îşi desfăşoară activitatea pe bază de voluntariat. Aceştia pot primi stimulente în bani şi obiecte, decontarea cheltuielilor de delegare pe timpul deplasării în interesul asociaţiei şi a abonamentelor pe mijloacele de transport în comun.

Personalul care desfăşoară activităţi permanente şi este ales în organele de conducere beneficiază de drepturile prevăzute personalului încadrat în muncă potrivit legislaţiei în vigoare, în cuantumul stabilit de biroul executiv şi de biroul filialei/subfilialei.

Valoarea stimulentelor în bani şi obiecte, precum şi cuantumul indemnizaţiilor se stabilesc anual în şedinţele biroului executiv şi în biroul filialei/subfilialei.

Pentru elaborarea unor lucrări deosebite în folosul Asociaţiei pot fi acordate premii în bani, diplome etc. membrilor  A.C.Ch.M.R.R. şi, în mod excepţional, unor persoane din afara acesteia.

Art. 36- Consiliul Director şi biroul executiv  (biroul filialei/subfilialei) pot aproba, în funcţie de posibilităţi, acordarea de ajutoare financiare unor membri ai asociaţiei (filialei/subfilialei) aflaţi în situaţie de forţă majoră sau rămaşi singuri (întrajutorare, supraveghere, abonamente pe mijloace de transport etc.).

Art. 37. Activitatea economico-financiară din cadrul A.C.Ch.M.R.R., când are un număr mare de membri, poate fi îndrumată şi coordonată de Consiliul Director şi Comitetul Asociaţiei prin comisia buget şi contabilitate, în care scop se elaborează norme metodologice.

Art. 38- COMISIA DE CENZORI (CENZORUL)

38.1. Controlul financiar intern al asociaţiei este organizat de comisia de cenzori, iar la nivelul filialelor/subfilialelor care numără între 20 şi 100 membri de către un cenzor. Când acestea numără sub 20 de membri, inclusiv, fiecare dintre asociaţi care nu este membru în organele de conducere poate exercita dreptul de control.

38.2. Membrii Consiliului Director  (biroului executiv, biroului) nu pot fi cenzori.

38.3. Regulile generale de organizare şi funcţionare ale comisiei de cenzori se aprobă de Conferinţa Naţionala. Comisia de cenzori îşi poate elabora un regulament intern de funcţionare.

Art. 39- Comisia de cenzori/cenzorul are următoarele atribuţii:

39.1.  Îndrumă şi controlează activitatea financiar-contabilă la nivelul Asociaţiei, filialelor (subfilialelor). Acestea îşi desfăşoară activitatea conform legislaţiei în domeniu.

39.2. Persoanele ce vor fi numite în acest organ trebuie să fie membre ale Asociaţiei, să posede studii economice ori juridice (sau cu cunoştinţe de specialitate în domeniu) şi să fi lucrat, de regulă, în funcţii cu acest profil.

39.3.  Comisia de Cenzori a Asociaţiei este compusă din 3 membri titulari şi 2 supleanţi şi îşi alege prin vot deschis un preşedinte.

39.4. Comisia de Cenzori a filialei (subfilialei) este compusă din 3 membri. Comisia îşi alege prin vot deschis un preşedinte.

Art. 40- Membrii comisiilor de cenzori/cenzorul nu sunt membri ai Consiliului Director, respectiv a biroului filialei/subfilialei şi nu pot îndeplini alte funcţii în organele de conducere pe întreaga scară ierarhică a Asociaţiei.

Art. 41-  Preşedintele Comisiei de Cenzori/cenzorul participă fără drept de vot la şedinţele Consiliului Director şi Biroului Executiv, respectiv la şedinţele  Biroului filialei/subfilialei; ceilalţi membri pot participa la şedinţele acestor organe fără drept de vot.

Art. 42- Atribuţiile principale ale Comisiei de cenzori/cenzorului:

42.1. Verifică trimestrial gestiunea financiar-contabilă şi ori de câte ori situaţia o impune, iar rezultatul se consemnează într-un proces verbal , care se va analiza în şedinţa Biroului Executiv, la care participă preşedintele Comisiei, respectiv în şedinţele   biroului filiale/subfilialei, cu participarea comisiei (cenzorului) respectiv.

42.2.  Veghează ca prevederile legilor, ordonanţelor guvernamentale, precum şi hotărârile Conferinţei Naţionale a Asociaţiei, ale Consiliului Director să fie aplicate corect şi să fie respectate.

42.3. Cenzorii sunt obligaţi să supravegheze gestiunea Asociaţiei (filialelor, subfilialelor), să controleze dacă bilanţul contabil este legal întocmit, în concordanţă cu balanţa de verificare, cu reglementările în vigoare şi dacă evaluarea patrimoniului este făcută conform legislaţiei.

42.4.  Verifică resursele veniturilor şi destinaţiile cheltuielilor, precum şi modul de utilizare şi justificare a acestora.

42.5. Verifică rezultatele inventarierii fondurilor şi bunurilor materiale.

42.6. Verifică situaţia debitorilor şi creditorilor şi propune măsuri de stingere a litigiilor.

42.7.  Verifică sesizările în scris cu privire la activitatea financiar-contabilă a Asociaţiei şi propune modalităţile de rezolvare conform legislaţiei.

42.8. Prezintă raport de activitate la Conferinţa Naţională a Asociaţiei, respectiv la adunările generale anuale ale filialelor şi la adunările generale ale subfilialelor.

42.9. Comisia de Cenzori (cenzorul) are obligaţia să analizeze şi să supravegheze gestiunea financiar-contabilă a filialei (subfilialei) din teritoriul respectiv.

42.10. Comisia de Cenzori a Asociaţiei va efectua acţiuni de îndrumare, control şi verificare a activităţii financiar-contabile a A.C.Ch.M.R.R, a filialelor şi subfilialelor.

VI. PREVEDERI FINALE

Art. 43- Ziua A.C.Ch.M.R.R. se serbează anual la 15 mai.

Art. 44- Cu aprobarea Consiliului Director, filialele(subfilialele) pot purta numele unor personalităţi istorice, academice sau din domeniul chimiei militare, care au adus contribuţii remarcabile în domeniul lor de activitate.

Art. 45- A.C.Ch.M.R.R. se poate dizolva numai prin hotărârea Conferinţei acesteia, statutar constituită, prin vot secret, în sprijinul acestei măsuri exprimându-se cel puţin 2/3 din numărul participanţilor cu drept de vot. Filiala(subfiliala) se poate dizolva numai prin votul a cel puţin 2/3 din numărul membrilor cu cotizaţia la zi.

În aceste situaţii destinaţia patrimoniului rămas se va hotărî de Conferinţa   Asociaţiei pentru aceasta şi de Consiliul Director pentru filiala(subfiliala) desfiinţată.

Când se alege comisia de buget şi contabilitate, comisia de cenzori şi comisia de analiză a respectării Statutului Asociaţiei, acestea îşi întocmesc Regulamentul de funcţionare, care se aprobă de către Consiliul Director, (biroul filialei).

Prezentul Statut a fost aprobat în conferinţa A.C.Ch.M.R.R  din 21 martie 2008.