statut_jpg

    BUCUREŞTI – 2021

 1. PRINCIPII GENENRALE

 Asociația Cadrelor*) de Chimie Militară în Rezervă și în Retragere – denumită prescurtat A.C.Ch.M.R.R. – este o organizație profesională, democratică și non-profit, ce se înființează prin asocierea voluntară a cadrelor militare provenite din cadrul Chimiei Militare/Apărării NBC din armată și aflate în rezervă sau în retragere, pe baza și în condițiile Legii nr.80 din 29 iunie 1995 și a O.G. nr.26 din 30 ianuarie 2000.

 1. PATRIE – ONOARE – DEMNITATE este deviza asociației.
 2. Asociația Cadrelor de Chimie Militară/Apărare NBC** în Rezervă și în Retragere funcționează sub patronajul Ministerului Apărării Naționale, ministrul fiind președinte de onoare.
 3. A.C.Ch.M.R.R. este persoană juridică și reprezintă interesele cadrelor de Chimie Militară/Apărare NBC în rezervă și în retragere în relațiile cu instituțiile centrale și locale ale puterii de stat, precum și cu alte instituții și organizații.
 4. Asociația nu face politică partizană și nu desfășoară activități în favoarea vreunui partid sau organizații politice.
 5. Asociația Cadrelor de Chimie Militară/Apărare NBC în Rezervă și în Retragere are ca obiective fundamentale:
 6. realizarea unei legături strânse cu cadrele active din arma „Apărare NBC”, cu structura de specialitate din SMG, cu unitățile de Apărare NBC, care să influențeze creșterea capacității de apărare a României și întărirea armatei, pregătirea cadrelor militare aflate în rezervă și în retragere în vederea participării lor, la nevoie, în mod activ la apărarea independenței, suveranității și integrității teritoriale a României;
 7. menținerea la cote înalte în rândul ofițerilor de chimie militară trecuți în rezervă sau retragere a spiritului de armă și a dragostei față de armata română, respectarea și apărarea onoarei și demnității militare;
 8. studierea istoriei acestei arme și cunoașterea înfăptuirilor de seamă ale înaintașilor noștri; prezentarea unor personalități din armă, care s-au remarcat în mod deosebit prin activitatea desfășurată pentru dezvoltarea armei sau în activitatea tehnico-științifică și popularizarea acestora;
 9. participarea la educarea tineretului român în spiritul dragostei față de patrie, de trecutul glorios al poporului român, a tradițiilor armatei și ale chimiei militare/apărării NBC, cultului față de eroii neamului, precum și a pregătirii privind „Instrucția pentru Apărarea NBC”;

*) Pin cadre de Chimie Militară se înțeleg generalii, ofițerii, maiștri militari, subofițerii și civilii care au muncit în unități de profil din Armată sau în alte compartimente de specialitate din economia națională care se asociază în mod voluntar, doresc și pot îndeplini cerințele prezentului statut.

**)Apărare nucleară, biologică și chimică.

 1. contribuirea la dezvoltarea gândirii militare românești prin elaborarea de studii și participarea la dezbateri pe teme de doctrină și strategie militară, stimularea studiilor și cercetării științifice în domeniul chimiei militare/apărării NBC prin diplome ș alte mijloace;
 2. acționarea permanentă cu sprijinul Ministerului Apărării Naționale pentru protecția socială a cadrelor militare pensionate, asigurarea condițiilor pentru o viață demnă, decentă în concordanță cu importanța socială, răspunderile și privațiunile serviciului militar (pensii corespunzătoare, asistență medicală și medicamente, acces în sanatorii, case de odihnă și tratament administrate de minister, facilități la transportul C.F.R. etc.);
 3. vizitarea periodică, cu sprijinul structurilor de „Apărare NBC” din Statul Major General, a unor unități de chimie militară, în scopul cunoașterii modernizărilor ce au loc cu ocazia integrării armatei în structurile euro-atlantice cu ocazia sărbătorilor aniversărilor: „Ziua Chimiei Militare” și a „zilelor înființării” unităților de apărare NBC etc.
 4. menținerea unei legături strânse cu Asociația Națională a Veteranilor de Război și cu U.N.C.M.R.R.* pentru corelarea unor activități comune legate de trecutul istoric al armatei, cinstirea eroilor patriei etc.;
 5. realizarea în colaborare cu organele de resort din M.Ap.N., din UNCMRR și cu Asociația Națională a Veteranilor de Război a unor legături cu ofițeri din chimia militară/apărare NBC în rezervă din alte state, pentru schimbul de informații, vizitarea unor muzee sau locuri istorice;
 6. organizarea de excursii în țară și străinătate la obiective sau pe trasee turistice, pentru petrecerea în mod plăcut a timpului liber;
 7. participarea la întrajutorarea pensionarilor din chimia militară/apărare NBC, care au ajuns la o vârstă înaintată și nu mai au alt sprijin material și moral.
 1. MEMBRII ASOCIAȚIEI, ÎNDATORIRI ȘI DREPTURI

 

 1. Membrii Asociației (filialelor) Cadrelor de Chimie Militară/Apărare NBC în Rezervă și în Retragere au următoarele îndatoriri:

7.1. să acționeze, în toate împrejurările, pentru întărirea unității A.C.Ch.M.R.R. în vederea realizării scopurilor sale;

7.2. să respecte și să îndeplinească prevederile Statutului asociației și hotărârile organelor de conducere, precum și sarcinile primite de la aceste organe, iar în cazul deținerii de funcții de conducere sau de colaboratori în aparatul de lucru, să acționeze cu simț de răspundere, competență, profesionalism, operativitate și prevedere;

*)Uniunea Națională a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere.

7.3. să contribuie prin modalitățile specifice asociației la creșterea capacității de apărare a țării și la îndeplinirea de către armată a rolului său de factor garant al suveranității, a independenței și a unității statului, a integrității teritoriale a țării și a democrației constituționale, precum și a obligațiilor asumate față de apartenența la diferite alianțe militare de securitate, în conformitate cu prevederile Constituției, Strategiei Securității Naționale și Cărții Albe a Guvernului și doctrinei militare. Să ia atitudine fermă împotriva tuturor acțiunilor și manifestărilor care aduc atingere sau prejudicii interesului național, statului de drept și sistemului democratic ori prestigiului armatei;

7.4. să-și exprime în cadru organizat punctul de vedere și propunerile privind modul în care Asociația îndeplinește prevederile statutului, obiectivele și măsurile stabilite, dar fără a angaja asociația în declarațiile pe care le face mass-mediei, dacă nu au fost mandatați în acest scop;

7.5. să participe activ la ședințele și acțiunile din cadrul Asociației, să cotizeze potrivit regulamentelor și să atragă noi membri în rândul Asociației;

7.6. să dovedească în orice împrejurare o comportare demnă, politețe militară, respect și responsabilitate în raporturile cu ceilalți camarazi și în relațiile cu instituțiile militare și civile. Să nu desfășoare, în cadrul Asociației, activități cu caracter politic sau de racolare de membri pentru diferite partide sau organizații politice;

7.7. să sprijine, în măsura posibilităților, moral și material, toate acțiunile întreprinse de asociație pentru îndeplinirea obiectivelor prevăzute la articolul 6.

 1. Membrii Asociației (filialei) C.Ch.M.R.R. au următoarele drepturi:
 2. să aleagă și să fie aleși în organele de conducere ale Asociației;
 3. să fie informați periodic (trimestrial) asupra situației politico-militare interne și internaționale, precum și cu noutățile ce apar în domeniul chimiei militare/apărării NBC și a protecției mediului înconjurător, strategiei securității naționale, doctrinei militare și a noilor probleme rezultate din strategia de integrare euro-atlantică;
 4. să fie informați oportun asupra demersurilor și activităților desfășurate de organele de conducere a asociației (filialei) din care fac parte;
 5. să contribuie prin propuneri și activitate personală la luarea hotărârilor asociației (filialei) și la ducerea acestora la îndeplinire;
 6. să contribuie la pregătirea și expunerea informărilor cu noutăți din activitatea personală (cercetare științifică în domeniul chimiei militare, studiul literaturii de specialitate, cărțile de specialitate elaborate, concluzii din vizite de lucru în țară și străinătate etc.);
 7. să beneficieze de drepturile și înlesnirile stabilite de Ministerul Apărării Naționale, precum și de organele și unitățile militare de pe teritoriu pentru membrii Asociației;
 8. să se adreseze conducerii Asociației din care fac parte, precum și organelor de conducere superioare ale Asociației pentru a fi sprijiniți în rezolvarea unor probleme privind condițiile de viață, asistență medicală, obținerea unor drepturi ce li se cuvin, precum și în relațiile cu diferite organe și unități militare;
 9. membri A.C.Ch.M.R.R. au dreptul să participe la toate activitățile organizate de asociație, ca: adunări, simpozioane, vizite efectuate în unitățile de Apărare NBC și excursii în țară și peste hotare;
 10. membrii A.C.Ch.M.R.R. pot fi înscriși (se pot înscrie) și în Uniunea Națională a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere – denumită prescurtat U.N.C.M.R.R., să devină membri ai caselor de ajutor reciproc, unităților economice și de servire și să beneficieze de facilitățile oferite de acestea.
 11. Membrii asociației care sunt membri ai diferitelor partide, organizații sau alianțe politice nu pot face parte din organele de conducere ale Asociației și organizațiilor sale, pe întreaga scară ierarhică.
 12. Pierderea calității de membru poate avea loc numai cu respectarea prevederilor statutare:

10.1. calitatea de membru  încetează:

 1. a) prin deces;
 2. b) la cerere personală scrisă;
 3. c) prin radiere în cazuri de încetare a prevederilor statutare și a deciziilor Asociației, neplata cotizației timp de 12 luni, condamnare penală rămasă definitivă;

10.2. Ridicarea calității de membru al Asociației se hotărăște de organele care au aprobat acordarea acesteia;

10.3. Persoana care consideră că ridicarea calității de membru este nejustificată poate face contestație la organele superioare ale Asociației.

III. STRUCTURA ASOCIAȚIEI (FILIALEI)

 

 1. Asociația (filiala) Cadrelor de Chimie Militară/Apărare NBC în Rezervă și în Retragere se organizează pe principiul teritorial.
 2. Asociația județeană constituie elementul structural de bază în teritoriu al Asociației. Ea cuprinde toți membrii de pe teritoriul județului respectiv. Acolo unde este posibil, în același județ, se pot organiza filiale, spre exemplu: Argeș – Pitești și Câmpulung; Vaslui – Vaslui și Huși etc.

În municipiul București se constituie A.C.Ch.M.R.R./Apărare NBC, care cuprinde cadrele în rezervă și în retragere de pe teritoriul acestuia și din județul Ilfov și este similară cu asociația județeană. Când numărul de membri va fi mai mare, cu aprobarea Comitetului director, se pot organiza filiale ale Asociației, pe sectoare.

Asociațiile se înființează cu un număr minim de 20 de pensionari militari, conform prevederilor legii și Statutului aprobat de Comitetul director  și confirmat de Judecătoria Sectorului 4 din municipiul București (vezi extrasul din O.G. 26/2000).

Acolo unde nu sunt cel puțin 20 membri pensionari chimiști, se pot organiza asociații teritoriale (pe mai multe județe).

Toate filialele din compunerea județelor (municipiul București) fac parte integrantă din Asociația județeană.

Asociațiile județene și filialele se bucură de autonomie în luarea hotărârilor, cu respectarea prevederilor din Statut, cu drept de a avea relații nemijlocite cu organele, unitățile militare, administrative, culturale, economice, sportive etc. de pe teritoriul județului (municipiului București) sau din localitățile respective. Demersurile asociației județene și filialelor la instituțiile și organizațiile centrale sunt probleme de interes general pentru Asociație și se fac prin Colegiul director (consiliu executiv).

 1. Organele de conducere și structura A.C.Ch.M.R.R./Apărare NBC pe țară sunt: conferința asociației, colegiul director și biroul executiv central (la nevoie).

Organele de conducere ale asociației județene sunt: conferința asociației, comitetul asociației și biroul executiv.

Organele de conducere ale filialei sunt: adunarea generală și biroul filialei.

13.1. Organele de conducere, pe întreaga scară ierarhică, își desfășoară activitatea și adoptă hotărâri în mod democratic, pe baza votului liber exprimat;

13.2. Hotărârile organelor de conducere luate în mod statutar sunt obligatorii pentru toate asociațiile (filialele) și pentru toți membri acestora, indiferent de poziția personală exprimată verbal, scris sau prin vot;

13.3. Sunt statutare conferințele și adunările Asociației (filialelor) la care sunt prezenți cel puțin jumătate plus unu din numărul celor prevăzuți a participa, precum și hotărârile luate cu votul pozitiv a cel puțin jumătate plus unu al celor prezenți;

13.4. Persoanele alese în organele de conducere, pe toată scara ierarhică, nu pot fi alese mai mult de două legislaturi.

 1. Conferința asociației este organul de conducere al A.C.Ch.M.R.R./ Apărare NBC, pe țară; se convoacă la un interval de 4 ani și are următoarele atribuții:

14.1. analizează, evaluează și concluzionează asupra activităților desfășurate de colegiul director, biroul executiv central și comisiile statutare, de la ultima conferință și stabilește obiectivele și direcțiile principale de acțiune pentru următorii 4 ani;

14.2. alege, o dată la 4 ani, colegiul director și dacă este nevoie și comisiile prevăzute de statut (comisia de analiză a respectării Statutului, comisia de cenzori etc.). Adoptă, când este necesar, modificări sau completări la Statutul Asociației.

14.3. la cererea a cel puțin jumătate din numărul asociațiilor județene sau ca urmare a inițiativei colegiului director se poate convoca conferința extraordinară, cu atribuțiile totale sau parțiale, menționate în statut.

14.4. alege sau revocă membrii colegiului (comitetului, biroului) asociației (filialei);

14.5. alege sau revocă cenzorul sau, după caz, membrii comisiei de cenzori;

14.6. modifică actul constitutiv și statutul dacă este nevoie;

14.7. înființează filiale ale asociației, dacă este cazul;

14.8. îndeplinește orice alte atribuții prevăzute în O.G. 26/2000 sau în statut.

 1. Conferința Asociației se constituie din delegații aleși de conferințele județene, din membrii în exercițiu ai colegiului director și ai comisiilor prevăzute în statut, precum și din președinții asociațiilor județene.

Normele și criteriile de reprezentare a delegaților aleși se stabilesc pentru fiecare conferință de către biroul executiv central.

La conferințele asociației pot participa ca invitați reprezentanți din partea M.Ap.N. și a altor instituții militare, membri titulari, membri de onoare ai instituțiilor și organizațiilor cu care colaborează Asociația, ai presei, radioului și televiziunii.

Conferința Asociației este statutară dacă se întrunește prezența a cel puțin două treimi din participanții menționați în art.15.

Hotărârile se consideră valabile dacă întrunesc votul pozitiv a cel puțin jumătate plus unu din participanții cu drept de vot.

Alegerea organelor de conducere se poate face prin vot secret sau prin vot deschis, după cum hotărăște conferința.

 1. Colegiul director este organul de conducere a asociației pe țară, în intervalul dintre conferințe; el se întrunește când este necesar, fără a depăși intervalul de un semestru.

Este format din cel mult 15 membri titulari și 2-3 membri supleanți aleși prin vot de către Conferința Asociației pe țară, precum și din președinții asociațiilor județene, municipiului București etc.

 1. Colegiul Director are următoarele obligații:
 2. să analizeze activitatea Asociației și a biroului executiv central pentru realizarea scopurilor Asociației și ducerea la îndeplinire a hotărârilor conferinței și să ia măsurile corespunzătoare;
 3. la prima ședință după constituirea sa, alege dintre membrii colegiului, pentru o perioadă de 4 ani, președintele asociației (eventual președinte onorific), vicepreședinții și secretarul; numește șefii de sectoare și colaboratorii colegiului director. De asemenea, confirmă membrii biroului executiv central.
 4. atunci când este necesar, poate revoca parte din persoanele alese în funcțiile de mai sus, numind înlocuitori în posturile rămase vacante și poate trece membrii supleanți în rândul membrilor colegiului director.
 5. analizează, ori de câte ori este necesar, activitatea asociațiilor județene pentru îndeplinirea prevederilor Statutului Asociației, adoptând hotărâri, măsuri și recomandări;
 6. organizează conferințele asociației și ședințele Colegiului director, propunând ordinea de zi și pregătind documentele necesare desfășurării acestora;
 7. să conducă activitatea sectoarelor și a aparatului de lucru al colegiului director. Aparatul de lucru se poate constitui, în caz de nevoie, din președinte, vicepreședinte și secretar, pentru a fi mai operativi în analizarea obiectivelor din plan și a căilor de îndeplinire. Uneori, la ședințele aparatului de lucru se pot invita șefi de compartimente, a căror activitate se analizează;
 8. să reprezinte asociația în relațiile cu instituțiile și organizațiile locale, cu Ministerul Apărării Naționale și unitățile de profil.
 9. Biroul executiv central asigură conducerea curentă a activității Asociației între ședințele colegiului director, întrunindu-se o dată pe lună și de câte ori este necesar.

Este compus din cel mult 11 membri, în acest număr fiind incluși președintele asociației, vicepreședinții, secretarul executiv și parte din șefii de departamente, membri ai colegiului director.

 1. Biroul executiv central are următoarele atribuții:

19.1. analizează respectarea prevederilor statutului asociației și modul de ducere la îndeplinire a hotărârilor conferinței pe țară și ale Colegiului director, adoptând hotărârile, deciziile și recomandările ce se impun;

19.2. îndrumă și monitorizează activitatea comitetelor asociațiilor județene și a municipiului București și intervine operativ când este necesar pentru rezolvarea eventualelor probleme deosebite apărute privind respectarea Statutului și a hotărârilor Conferinței pe țară și ale Colegiului director;

19.3. numește șefii de departamente și confirmă colaboratori permanenți ai acestora, conduce activitatea departamentelor;

19.4. este autorizat să reprezinte Asociația, prin președinte (înlocuitorul său legal) sau persoanele împuternicite de acesta, în relațiile cu instituțiile centrale ale puterii de stat, cu M.Ap.N., cu alte instituții și organizații similare din țară și străinătate;

19.5. menține legătura permanentă cu asociațiile județene pe care le informează oportun despre acțiunile și demersurile conducerii Asociației, participă periodic, ori de câte ori este necesar, la conferințele și adunările asociațiilor județene și primește informații privind activitatea acestor organizații;

19.6. organizează conferințele pe țară și ședințele Colegiului director, propune ordinea de zi și pregătește documentele necesare desfășurării acestora.

 1. Conferința asociației județene este organul de conducere pe plan teritorial, care se convoacă la un interval de 12 luni și are următoarele atribuții principale:
 2. analizează și concluzionează asupra activităților desfășurate de comitetul și biroul executiv de la ultima conferință;
 3. stabilește obiectivele activității asociației pentru următoarele 12 luni și aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul următor;
 4. alege, odată la 4 ani, comitetul asociației, comisia de cenzori și delegații la Conferința A.C.Ch.M.R.R. pe țară;
 5. alege sau revocă membrii colegiului (comitetului, biroului) asociației (filialei);
 6. alege sau revocă cenzorul sau, după caz, membrii comisiei de cenzori;
 7. modifică actul constitutiv și statutul dacă este nevoie;
 8. înființează filiale ale asociației, dacă este cazul;
 9. îndeplinește orice alte atribuții prevăzute în O.G. 26/2000 sau în statut.
 10. Conferințele la acest nivel se constituie, dacă este posibil, din toți membrii asociației.

21.1. în cazul când nu pot fi întruniți toți membrii, Conferința va cuprinde comitetul asociației județene și membrii comisiei de cenzori în exercițiu, precum și delegații aleși după normele hotărâte de biroul executiv al asociației județene;

21.2. alegerea organelor de conducere se face prin vot secret sau deschis, după cum hotărăște Conferința;

21.3. la cererea a cel puțin 40% din membrii asociației județene sau ca urmare a hotărârii biroului executiv central, convoacă conferința extraordinară a asociației județene;

21.4. la conferința Asociației pot participa și invitați reprezentanți din partea organelor locale ale puterii de stat, unităților de Apărare NBC, membrii titulari ai A.C.Ch.M.R.R., precum și reprezentanți ai instituțiilor și organizațiilor cu care colaborează.

 1. Comitetul Asociației este organul de conducere în intervalul dintre conferințe; el se întrunește când este necesar, fără a depăși intervalul de 3 luni.

Este format din cel puțin 11 membri și 2 membri supleanți, în care intră și președinții de filiale din compunerea organizației.

În scopul  îndeplinirii obiectivelor prevăzute în art. 6 din prezentul statut și în planul de activitate Comitetul Asociației își va organiza, în funcție de nevoi, mai multe sectoare (resorturi) de activitate, ca: organizatoric, istoria armei, cultural-excursii, social, militar etc., conduse de câte un membru al comitetului, ajutat de un număr variabil de membri ai Asociației.

 1. Comitetul are următoarele atribuții:
 2. analizează activitatea asociației, a filialelor componente și a biroului executiv pentru realizarea scopurilor statutare și îndeplinirea hotărârilor organelor superioare de conducere ale Conferinței județene și ia măsurile corespunzătoare;
 3. soluționează problemele de importanță majoră pentru organizația județeană și membrii săi;
 4. la prima ședință, după constituire, se alege, dintre membrii comitetului, pentru o perioadă de patru ani, președintele asociației, vicepreședinții și secretarul executiv și confirmă nominal pe restul membrilor biroului executiv;
 5. atunci când este necesar, poate revoca parte din persoanele alese în funcțiile de mai sus, numind înlocuitori în posturile vacante și poate trece membrii supleanți în rândul membrilor comitetului;
 6. numește șefii de sectoare și colaboratorii din aparatul de lucru al asociației;
 7. organizează Conferința județeană a asociației și ședințele comitetului, propune ordinea de zi și pregătește documentele necesare desfășurării acestora.
 8. Biroul executiv al asociației județene asigură conducerea curentă a Asociației, întrunindu-se lunar și când este necesar.

Este compus din 9 membri; în acest număr fiind incluși președintele asociației, vicepreședinții, secretarul executiv, parte din șefii de sectoare (resorturi), președinții de filiale (unde sunt) și alți membri ai comitetului asociației.

Când nu se înființează comisiile de buget și contabilitate, unul din membrii titulari se numește contabil-trezorier.

 1. Biroul executiv are următoarele atribuții principale:

25.1. primește membri în asociație, eliberează carnetul de membru, ține evidența acestora, încasează taxele de înscriere și cotizațiile stabilite.

25.2. ia măsuri și acționează pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor Statutului, a hotărârilor organelor de conducere superioare și ale organizației județene. Pregătește și ține întruniri trimestriale cu membrii ce aparțin direct de asociația județeană, în scopul informării acestora cu hotărârile, deciziile, recomandările și măsurile luate în cadrul Asociației și prin prezentarea unor expuneri cu caracter militar, social, economic etc.;

25.3. inițiază acțiuni pe plan local pentru realizarea scopurilor A.C.Ch.M.R.R., îndeplinirea îndatoririlor de către membrii Asociației, precum și pentru ca aceștia să beneficieze de drepturile ce li se cuvin;

25.4. conduce activitatea filialelor componente, a sectoarelor și a aparatului de lucru al Asociației (județene, municipiului București);

25.5. reprezintă Asociația în relațiile cu instituțiile și organizațiile militare și civile teritoriale;

25.6. analizează lunar execuția bugetară de venituri și cheltuieli și periodic modul cum se administrează patrimoniul asociației, îndrumă activitatea unității de întrajutorare.

 1. Adunarea generală a filialei este organul de conducere a întregii activități din cadrul filialei; se întrunește odată la 3 luni și are următoarele atribuții:

26.1. analizează anual activitatea biroului cu privire la îndeplinirea prevederilor statutare, a hotărârilor organelor de conducere superioare și a celor proprii și stabilește măsurile ce se impun;

26.2. trimestrial ascultă informări pregătite de birou cu privire la hotărârile, deciziile, recomandările și măsurile luate în cadrul Asociației județene și filialei, precum și expuneri cu caracter militar, social, economic etc.;

26.3. stabilește obiectivele și sarcinile filialei pe fiecare an calendaristic;

26.4. alege prin vot deschis, o dată la 4 ani, biroul filialei, comisia de cenzori (dacă este cazul) și delegații la conferința asociației județene. Modifică, la nevoie, în cadrul adunării generale anuale, componența biroului filialei și, după caz, a comisiei de cenzori;

26.5. alege sau revocă membrii colegiului (comitetului, biroului) asociației (filialei);

26.6. alege sau revocă cenzorul sau, după caz, membrii comisiei de cenzori;

26.7. modifică actul constitutiv și statutul dacă este nevoie;

26.8. înființează filiale ale asociației, dacă este cazul;

26.9. îndeplinește orice alte atribuții prevăzute în O.G. 26/2000 sau în statut.

 1. Biroul filialei este organul de conducere între adunările generale, se compune din 7 membri titulari (președinte, un vicepreședinte, secretar executiv și 2-4 membri. Filialele cu efective de până la 15 membri vor alege un președinte și un secretar executiv.
 2. Biroul filialei se întrunește lunar, ori de câte ori situația impune și are următoarele atribuții:

28.1. primește membri în asociație, eliberează carnete de membru, ține evidența acestora, încasează taxa de înscriere și cotizația stabilită;

28.2. ia măsuri și acționează pentru îndeplinirea prevederilor statutului, a hotărârilor organelor de conducere superioare și a celor proprii;

28.3. pregătește adunările generale anuale de analiză și pe cele de informare trimestrială pe teme cu caracter militar, social, economic etc.;

28.4. reprezintă filiala în relații cu instituțiile și organizațiile teritoriale militare și civile;

28.5. vicepreședinții și membrii biroului vor deține și funcțiile de șefi de sectoare;

28.6. administrează patrimoniul și fondurile deținute de filială.

 1. Pentru alegerea în funcții de conducere unice, din fiecare organ se propun cel puțin câte două candidaturi, iar pentru celelalte funcții se propune un număr de candidați cu cel puțin 1/3 mai mare. Este declarat ales candidatul care a obținut numărul cel mai mare de voturi.

Pentru funcția de președinte, candidatul ales trebuie să obțină cel puțin jumătate plus unu din voturile exprimate de votanții prezenți.

Rezultatele alegerilor se consemnează în proces-verbal.

Vicepreședinții și secretarul colegiului director (comitetului, biroului) dețin și funcții de șefi de compartimente (sectoare).

Unul din membrii colegiului director (când nu se înființează compartiment buget și contabilitate) unul din membrii comitetului (biroului) asociației (filialei) va îndeplini funcția de contabil-trezorier.

Dacă este nevoie să se detalieze atribuțiile funcționale ale colegiului director, comitetului asociației județene sau municipale (biroului filialei), se pot întocmi Regulamente de funcționare ale acestora, care se vor aproba de Conferința Asociației, conferința asociației județene (adunarea generală  a filialei).

 1. Dezbaterile și confruntările de opinii în procesul de conducere și în relațiile din cadrul asociației (filialei) și modalitățile de acțiune în vederea îndeplinirii scopurilor stabilite trebuie să se caracterizeze prin deplină camaraderie, politețe militară și respect reciproc.
 2. Colegiul director și comitetul asociației județene (biroul executiv al filialei) vor înființa ca document de lucru și evidența îndeplinirii obiectivelor prevăzute la art.6 un plan de activitate a asociației (filialei), pe care îl prezintă în ședința de lucru din trimestrul IV a fiecărui an, pentru discutare și aprobare.
 3. Președintele Asociației (filialei) Cadrelor de Chimie Militară în Rezervă și în Retragere poate participa la ședințele de lucru ale U.N.C.M.R.R. (filialei), la ședințele de lucru ale organelor de conducere a acestora, precum și la alte activități, când este invitat.
 4. Activitatea organelor de conducere și a aparatului de lucru trebuie să se caracterizeze prin operativitate, perseverență și transparență, asigurându-se informarea oportună a membrilor asociației asupra măsurilor luate și demersurilor întreprinse, precum și a stadiului de rezolvare a acestora.
 5. Îndeplinirea hotărârilor organelor ierarhice superioare și ale celor proprii, acțiunile oportune și ferme pentru stabilirea celor mai eficiente măsuri de punere în aplicare a acestora, precum și prezentarea în mod deschis și civilizat a opiniilor și propunerilor constituie fundamentul disciplinei în cadrul A.C.Ch.M.R.R.
 1. MIJLOACE MATERIALE ȘI FINANCIARE
 1. Activitatea economico-financiară a A.C.Ch.M.R.R. județene (filialei) se desfășoară în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare și ale prezentului Statut.
 2. Mijloacele financiare și materiale sunt constituite, în principal, din taxa de înscriere, vânzarea legitimației de membru, cotizațiile anuale ale membrilor, dobânzi bancare (CEC), donații, sponsorizări și alte surse legale.

Valoarea taxei de înscriere și a cotizației anuale se stabilește de Conferința Asociației pe țară, iar între conferințe de Colegiul director și este obligatorie pentru toate organizațiile și membrii Asociației.

 1. Mijloacele bănești ale A.C.Ch.M.R.R. (filialei) se păstrează în cont la trezorerie sau CEC.
 2. Cheltuielile se efectuează în limita sumelor prevăzute în buget, pe bază de acte legale justificative, cu viza compartimentului financiar-contabil și cu aprobarea președintelui asociației pe țară și al fiecărei asociații județene.

Cheltuielile se pot referi la depuneri de coroane de flori, multiplicarea unor materiale, anunțuri în presa scrisă și vorbită, rechizite de birou, transportul membrilor comitetului director la înființarea filialelor, când se aprobă de conferința asociației etc.

 1. Membrii organelor de conducere și ai compartimentelor de activitate își desfășoară activitatea pe bază de voluntariat. Aceștia pot primi stimulente în bani și obiecte, decontarea cheltuielilor de delegare pe timpul deplasării în interesul asociației și a abonamentelor pe mijloacele de transport în comun.

Pentru elaborarea unor lucrări deosebite pot fi acordate premii în bani, diplome etc. membrilor A.C.Ch.M.R.R. și, în mod excepțional, unor persoane din afara acestora.

 1. Colegiul director și comitetul asociației județene (biroul filialei) pot aproba, în funcție de posibilități, acordarea de ajutoare financiare unor membri ai asociației (filialei) aflați în situații de forță majoră sau rămași singuri (întrajutorare, supraveghere, abonamente pe mijloace de transport etc.)
 2. Activitatea economico-financiară din cadrul A.C.Ch.M.R.R., când are un număr mare de membri, poate fi îndrumată și coordonată de colegiul director și comitetul asociației prin comisia buget și contabilitate, în care scop se elaborează norme metodologice.

42.

(1) Controlul financiar intern al asociației este organizata de un cenzor;

(2) Pentru asociațiile cu mai mult de 100 de membri înscriși până la data întrunirii ultimei conferințe generale, controlul financiar intern se exercită de către o comisie de cenzori (din număr impar de membri). Membrii colegiului director (comitetului, biroului) nu pot fi cenzori.

(3) Regulile generale de organizare și funcționare ale comisiei de cenzori se aprobă de conferința generală. Comisia de cenzori  își poate elabora un regulament intern de funcționare.

 

 1. PREVEDERI FINALE
 1. Ziua A.C.Ch.M.R.R. se serbează anual la 15 mai.
 2. Cu aprobarea colegiului director, asociațiile județene și filialele pot purta numele unor personalități istorice, academice sau din domeniul chimiei militare, care au adus contribuții remarcabile în domeniul lor de activitate.
 3. A.C.Ch.M.R.R. pe țară se poate dizolva numai prin hotărârea Conferinței acesteia, statutar constituită, prin vot secret; în sprijinul acestei măsuri exprimându-se cel puțin 2/3 din numărul participanților cu drept de vot.

Organizația județeană și filiala se pot dizolva numai prin votul a cel puțin 2/3 din numărul membrilor cu cotizația la zi.

În aceste situații destinația patrimoniului se va hotărî de conferința Asociației pe țară pentru aceasta și de colegiul director pentru asociația județeană sau filiala desființată.

 1. Când se alege comisie de buget și contabilitate, comisie de cenzori și comisie de analiză a respectării Statutului asociației, acestea își întocmesc regulamente de funcționare, care se aprobă de colegiul director, comitetul asociației județene (biroul filialei).

Prezentul Statut a fost aprobat în conferința A.C.Ch.M.R.R. de constituire din 15 mai 2002 și confirmat prin hotărârea Judecătoriei Sectorului 4 București din 05 septembrie 2002. Certificat de înscriere a persoanei juridice fără scop patrimonial nr.53 din 16.10.2002.

Anexă la Statut

 

10 Decembrie 2002

Conferința Cadrelor de Chimie Militară în Rezervă și în Retragere din Municipiul București a aprobat în unanimitate STATUTUL ASOCIAȚIEI, cu următoarele completări și corecturi:

 • La 1. Legea nr.21 din 6 februarie 1924 a fost înlocuită cu O.G. nr. 26 din 30 ianuarie 2000.
 • Din obiectivele Asociației conferința a insistat pe acelea de la f, g, h, i, j și îndeosebi k pentru care să se găsească modalități de transpunere în practică și să se realizeze „un fond social”.
 • 7, 7.4. să se modifice astfel: „să-și exprime în cadrul organizat punctul de vedere și propunerile privind modul în care asociația îndeplinește prevederile statutului, obiectivele și măsurile stabilite, dar să nu angajeze Asociația în declarațiile pe care le face mass-mediei, dacă nu au fost mandatați în acest scop”.
 • Având în vedere O.G. 26/2000 21-(2), s-a propus completarea art.14, 20 și 26 cu prevederile de mai jos, care sunt valabile pe toată scara ierarhică a conferințelor (adunărilor):

4./d – alege sau revocă membrii colegiului (comitetului, biroului) asociației (filialei);

5./e – alege sau  revocă cenzorul sau, după caz, membrii comisiei de cenzori;

6./f – modifică actul constitutiv și statutul dacă este nevoie;

7./g – înființează filiale ale asociației, dacă este cazul;

 8./h – îndeplinește orice alte atribuții prevăzute în O.G. 26/2000 sau în statut.

5) S-a făcut propunerea ca funcția de casier să fie înlocuită cu cea de „contabil-trezorier”.

6) S-a făcut propunerea ca la art. 36  din Statut să se introducă ca sursă de venituri vânzarea legitimațiilor de membru al Asociației Cadrelor de Chimie Militară în Rezervă și în Retragere.

7) S-a propus introducerea art.42 privind Controlul financiar inter, conform O.G. 26/2000 art.27 și modificarea numerotației articolelor până la sfârșitul statutului:

     Art. 42. – (1) Controlul financiar intern al asociației este organizat de un

       cenzor.

(2) Pentru asociațiile cu mai mult de 100 de membri înscriși până la data întrunirii ultimei conferințe generale, controlul financiar intern se execută de către o comisie de cenzori (din număr impar de membri)

Membrii colegiului director (comitetului, biroului) nu pot fi cenzori.

(3)  Regulile generale de organizare și funcționare ale comisiei de cenzori se aprobă de conferința generală/ Comisia de cenzori și poate elabora un regulament intern de funcționare.

 8) În  conferință s-a propus ca față de statut, în colegiul director (comitetul) asociației să funcționeze „un sector de legătură cu alte structuri”.

Completările la statut se aplică pentru Asociația Municipiului București începând cu 10.12.2002.

Președintele asociației

Gl. Bg. (r) ing.

Dumitru Prunache

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other